Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για Αγκινάρες - 30/10/2020 11:26:24 π.μ.


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί τους κατόχους ή διαχειριστές καλλιεργειών Αγκινάρας ότι για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία.

Όταν στο Σχέδιο Εκταρικών Επδοτήσεων (ΣΕΕ) του ΚΟΑΠ 2021 θα δηλωθεί η καλλιέργεια ως «Αγκινάρες», τότε δεν χρειάζεται να υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, αφού θα επιβληθεί η νενομισμένη εισφορά και θα παραχωρηθούν ενισχύσεις εφόσον υπάρξουν ζημιές που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια και προπληρωθεί η αναγκαία εισφορά ή εξουσιοδοτηθεί ο ΚΟΑΠ για αποκοπή της. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η καλλιέργεια μπορεί να δηλωθεί με άλλο τρόπο, όπως «Διάφορα Λαχανικά» κλπ, όπου η εισφορά είναι χαμηλότερη από τα €19,80/ δεκάριο που ορίζονται για τις Αγκινάρες, με αποτέλεσμα ο καλλιεργητής να εξαιρείται από ενδεχόμενη ενίσχυση.

Για να αποτραπεί το φαινόμενο αυτό και να είναι δικαιούχοι σε ενδεχόμενες ενισχύσεις οι καλλιεργητές Αγκινάρας, θα πρέπει να υποβάλουν έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας στα Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου και προπληρώσουν το ποσό των €19,80/ δεκάριο που αντιστοιχεί στην εισφορά της καλλιέργειας τους ή να εξουσιοδοτήσουν την αποκοπή του από τον ΚΟΑΠ (μόνο για αιτητές στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ).

Επιπρόσθετα, όσοι καλλιεργητές Αγκινάρων δεν είναι αιτητές εκταρικών επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για τα συγκεκριμένα τεμάχια ή δεν είναι καθόλου αιτητές στον ΚΟΑΠ και προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας. Η Δήλωση Καλλιέργειας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό νόμιμης κατοχής της εκμετάλλευσης. Οι αιτητές που δεν υποβάλλουν αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και να προπληρώσουν το ποσό της εισφοράς..

Σε περίπτωση που υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας και επιλεχθεί από τον αιτητή η προπληρωμή της εισφοράς ή είναι αναγκαία η προπληρωμή της εισφοράς, αλλά δεν γίνει η πληρωμή της αντίστοιχης εισφοράς εντός 2 εργάσιμων ημερών, τότε η οφειλή παραμένει αλλά ο καλλιεργητής αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου.

Η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, καθώς και η πληρωμή εισφοράς που σχετίζεται με αυτήν, είναι δυνατή μόνο στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου., το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα θεωρηθούν ως εκπρόθεσμες. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 26804570, 26804593, 26804594.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο