Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ομιλία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
κ. Φώτη Φωτίου στην Ημερίδα για την «Προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων», στο Ξενοδοχείο HILTON PARK - 27/03/2007


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Ημερίδα για την «Προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων» που διοργανώνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών Ελλάδος (ΟΠΕ) κ. Παναγιώτη Δρόσο που αποδέχθηκε την πρόσκληση μας να έλθει στην Κύπρο και να διαθέσει μέρος του πολύτιμου χρόνου του, προκειμένου να μας μεταφέρει τις γνώσεις και εμπειρίες αλλά και τη στρατηγική του για αντιμετώπιση του σοβαρού θέματος της προώθησης των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Παναγιώτης Δρόσος, που είναι ο πλέον αρμόδιος και καταρτισμένος ειδικός στον τομέα προώθησης αγροτικών προϊόντων, θα παρουσιάσει, πρώτον το Ελληνικό παράδειγμα για την επιτυχή προώθηση των εξαγωγών των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και δεύτερον, κάποιες πρώτες σκέψεις/εισηγήσεις για τον τρόπο εφαρμογής μιας παρόμοιας πολιτικής στην Κύπρο, με τη σύσταση ενός συντονιστικού εξαγωγικού οργάνου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.

Είναι γεγονός ότι με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάιο του 2004, αλλά και με τη συνεχή φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, τα Κυπριακά αγροτικά προϊόντα δέχονται σημαντικές πιέσεις στη διάθεση τους, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις παραδοσιακές αγορές του εξωτερικού, όπως είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ως αντιστάθμισμα των πιέσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σειρά νομοθεσιών και συγκεκριμένων προγραμμάτων με στόχο την προστασία των Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων και την ποιοτική ανάδειξη τους, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στον ανταγωνισμό με τα αντίστοιχα προϊόντα των τρίτων χωρών. Ο αγροτικός τομέας της Κύπρου καλείται λοιπόν να αξιοποιήσει τα κίνητρα που παρέχονται για:

· τη σύσταση και λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών,
· εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στις πατάτες και εσπεριδοειδή, τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα μας,
· την εμπορική προώθηση των αγροτικών προϊόντων τόσο εντός της Κοινοτικής Αγοράς με εφαρμογή των προνοιών του Καν. (ΕΚ) 2826/2000, και στις αγορές των τρίτων χωρών με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 2702/1999,
· την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων μέσω του Μέτρου 1.8 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων και δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων", και συγκεκριμένα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
· την πιστοποίηση και ουσιαστικά την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων με εφαρμογή σειράς νομοθεσιών που αφορούν τα προϊόντα Βιολογικής Παραγωγής, τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα και τους Οίνους Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Στόχος των μέτρων αυτών πρέπει να είναι αφενός η υποκατάσταση μέρους των εισαγωγών για την ντόπια αγορά και αφετέρου η προώθηση των πωλήσεων κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά δεύτερο λόγο στις τρίτες χώρες. Στην προσπάθεια μας αυτή θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής γεωργίας, όπως είναι η πρωιμότητα και τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που τους προσδίδει το μεσογειακό κλίμα και ο ιδιαίτερος ξεχωριστός τρόπος παραγωγής τους, ο οποίος ταυτοποιείται με την αναγνωρισμένη διεθνώς και σ’ όλη την Ευρώπη σήμανση, η οποία προσδίδει αυξημένη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά.

Προσβλέπουμε, μεταξύ άλλων, στη σύσταση και λειτουργία ενός συντονιστικού οργάνου των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, για την προώθηση των εξαγωγών και το οποίο θα επιτύχει, αν στοχεύσει σε συγκεκριμένους τομείς όπως:

· η διερεύνηση των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς, με στόχο τον εντοπισμό προϊόντων με ευνοϊκές προοπτικές εμπορίας,
· ο συντονισμός εκστρατειών προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και
· η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Τα πιο πάνω αποτελούν κάποιες αρχικές σκέψεις, στις οποίες θα στηριχθεί η πολιτική μας για την προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια μας αυτή θα αποκομίσουμε από τις θέσεις που περιέχονται στην εισήγηση του αγαπητού προσκεκλημένου μας, κ Παναγιώτη Δρόσου, αλλά και από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Για μια ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Δρόσο για την αφιλοκερδή παρουσία και συνεισφορά του στην προσπάθεια που, ουσιαστικά σήμερα ξεκινάμε για προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων, αλλά και όλους εσάς για τη συμμετοχή στη σημερινή Ημερίδα, με τη βεβαιότητα ότι καθένας από τη θέση του θα συνεισφέρει στην όλη προσπάθεια που αποβλέπει στην ανάπτυξη της γεωργίας του τόπου μας.

Δευτέρα, 26/3/2007
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ