Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


2η Ανακοίνωση: Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών, λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων - 22/10/2014 09:07:59 πμ


Μέτρο 1: Πρώιμη συγκομιδή σε Μαντόρες και πορτοκάλια ποικιλίας Βαλέντσια
Μέτρο 2: Αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2014 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για τα πιο πάνω Μέτρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

· Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: οι Οργανώσεις Παραγωγών θα υποβάλουν στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο μια (1) ενιαία αίτηση σε κάθε Μέτρο, για τα μέλη τους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Μέτρα. Αιτητής θα είναι η Οργάνωση Παραγωγών.

· Μέλη Οργανώσεων Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: τα μέλη θα συμπληρώνουν ατομικές αιτήσεις σε κάθε Μέτρο, τις οποίες θα υποβάλει ομαδικά στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο η Οργάνωση Παραγωγών στην οποία είναι μέλη. Οι εν λόγω Οργανώσεις Παραγωγών είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τα μέλη τους.

· Μη μέλη σε Οργανώσεις Παραγωγών: οι αιτητές θα υποβάλουν στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ατομική αίτηση σε κάθε Μέτρο.

Σημειώνεται ότι, με βάση το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών, η απευθείας υποβολή ατομικών αιτήσεων από μέλη Οργανώσεων Παραγωγών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της ταυτότητας τους στην περίπτωση που είναι φυσικά πρόσωπα και αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας σε περίπτωση που είναι νομικά πρόσωπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και τα έντυπα αιτήσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.


Έντυπα Αιτήσεων
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ