Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αγροχημικών και Ζωοτροφών


Ε.Σ.Δ Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012

Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 εκδόθηκαν με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ που στοχεύει στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και κατά συνέπεια στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Στόχος των Κανονισμών είναι η εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) που να οδηγούν σε μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων σε άνθρωπο και περιβάλλον.

Το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) - Διάταγμα του 2018

Στο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2018 περιγράφεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πενταετία 2018-2022, με το οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί και άλλοι στόχοι, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και άλλων εναλλακτικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

- Κατάρτιση Επαγγελματιών Χρηστών Διανομέων και Συμβούλων
- Απαιτήσεις για τις Πωλήσεις Φ Π
- Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού
- Εξοπλισμος Εφαρμογής Φ Π
- Αεροψεκασμοί
- Πληροφόρηση του Κοινού
- Προστασία του Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Πόσιμου Νερού
- Μείωση της Χρήσης Φ Π ή των Κινδύνων τους σε Συγκεκριμένες Περιοχές
- Χειρισμός και Αποθήκευση των Φ Π και Επεξεργασία των Συσκευασιών τους και των Καταλοίπων τους
- Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
- Δείκτες Κινδύνου
- Εκπαιδευτικό Υλικό

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων