Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αγροχημικών και Ζωοτροφών


Ε.Σ.Δ Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012

Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 εκδόθηκαν με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ που στοχεύει στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και κατά συνέπεια στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Στόχος των Κανονισμών είναι η εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) που να οδηγούν σε μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων σε άνθρωπο και περιβάλλον.

Το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) - Διάταγμα του 2018

Στο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2018 περιγράφεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πενταετία 2018-2022, με το οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί και άλλοι στόχοι, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και άλλων εναλλακτικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

- Κατάρτιση Επαγγελματιών Χρηστών Διανομέων και Συμβούλων
- Απαιτήσεις για τις Πωλήσεις Φ Π
- Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού
- Εξοπλισμος Εφαρμογής Φ Π
- Αεροψεκασμοί
- Πληροφόρηση του Κοινού
- Προστασία του Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Πόσιμου Νερού
- Μείωση της Χρήσης Φ Π ή των Κινδύνων τους σε Συγκεκριμένες Περιοχές
- Χειρισμός και Αποθήκευση των Φ Π και Επεξεργασία των Συσκευασιών τους και των Καταλοίπων τους
- Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
- Δείκτες Κινδύνου
- Εκπαιδευτικό Υλικό

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ