Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αρχίζει η επισκόπηση της Αιγοπροβατοτροφίας - 18/10/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι η ετήσια Επισκόπηση της Αιγοπροβατοτροφίας για το έτος 2005, σύμφωνα με την Οδηγία 97/77/EC της Eurostat της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθεί από τη 1/11/2005-30/11/05. Η Επισκόπηση αυτή, σύμφωνα με τον περί Στατιστικής Νόμο Ν.15(Ι)/2000, είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Σκοπός της Επισκόπησης είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της προόδου ανάπτυξης της Αιγοπροβατοτροφίας και ο καλύτερος προγραμματισμός σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη του Κλάδου.

Στα πλαίσια αυτά προτρέπονται οι αιγοπροβατοτρόφοι να εξασφαλίσουν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή τις Σ.Π.Ε. των χωριών τους τα ερωτηματολόγια τα οποία αφού συμπληρώσουν να τα επιστρέψουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της Επαρχίας τους, στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2005.

Τυχόν άρνηση/αμέλεια συμπλήρωσης και επιστροφής του ερωτηματολογίου αποτελεί αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Στατιστικής Νόμο Ν.15 (Ι)/2000.

Τονίζεται ότι για τη διαπίστωση της ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών που αφορούν τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ετήσια Επισκόπηση της Αιγοπροβατοτροφίας δεν έχει καμιά σχέση με τη δήλωση των αιγοπροβάτων που γίνεται για σκοπούς κεφαλικής επιδότησης.18 Οκτωβρίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ