Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης - Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων - 21/01/2019 11:16:25 πμ

Το Τμήμα Γεωργίας έχει θέσει ως ένα από τους στόχους του την αναθεώρηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών που καλείται να εφαρμόσει, στα πλαίσια του γενικότερου στόχου του για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Με την εν λόγω νομοθεσία επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, βελτιώνεται η ρύθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης της εφαρμογής της τυποποίησης και σήμανσης των νωπών γεωργικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, δηλαδή από τον στάδιο του παραγωγού μέχρι και τα σημεία λιανικής πώλησης, με τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στον Κοινοτικό Κανονισμό 543/2011 που αφορούν τον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα κείμενα και προωθήσετε τις απόψεις/σχόλιά σας στο έντυπο που σας συναποστέλλεται (Παράρτημα Ι).

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις 20/02/2019.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/E18036352FFC6401C22583890031E718
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου