Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  - 22/03/2019 12:36:05 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019, ενέκρινε την 3η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 31 Ιανουαρίου 2018. 
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α)τον επανακαθοριμό των μειονεκτικών περιοχών (β) την αύξηση του ποσού ενίσχυσης σε συγκεκριμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις και (γ) επανακαθορισμό στόχων του πλαισίου επίδοσης
Την 4η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/F919395BFA8D5DC8C225802F00425821?OpenDocument
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ