Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική Εφαρμογή Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας - 17/12/2013


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι γεωργοί έχουν την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ σύμφωνα με τη νομοθεσία να ακολουθούν τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας όταν εφαρμόζουν φυτοφάρμακα.

Για τη συμμόρφωση των γεωργών με αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε τα φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούνται:
α) μόνο ως τελευταία επιλογή και αφού αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες εναλλακτικές πρακτικές, τακτικές και μέθοδοι προστασίας των φυτών
και
β) για να περιορισθεί ο πληθυσμός του επιζήμιου οργανισμού κάτω από τα όρια της οικονομικής ζημιάς.

Επομένως, οι γεωργοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την εφαρμογή των Γενικών Αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας:


ΒΗΜΑ 1 – Λήψη Προληπτικών/ κατασταλτικών μέτρων
● Αμειψισπορά - εναλλαγή της καλλιέργειας με άλλο είδος που να μην αποτελεί ξενιστή του επιβλαβούς οργανισμού. Εφαρμόζεται όταν ο εχθρός έχει στενό φάσμα ξενιστών και νοουμένου ότι καθίσταται αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη η αντιμετώπισή του,

● Χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιμασία σπορόκλινης για σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, ημερομηνίες και πυκνότητες σποράς, συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, άροση συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά),

● Χρήση ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου/ πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης,

● Χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης/αποστράγγισης,

● Παρεμπόδιση της διασποράς του επιβλαβούς οργανισμού με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού) και

● Προστασία και ενίσχυση σημαντικών ωφέλιμων οργανισμών, π.χ. με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.


ΒΗΜΑ 2 - Παρακολούθηση επιβλαβών οργανισμών με:
- επιτόπιες παρατηρήσεις
- συστήματα προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης
- αξιοποίηση συμβουλών από καταρτισμένους συμβούλους/γεωπόνους


ΒΗΜΑ 3 – Απόφαση για την επέμβαση και το χρόνο επέμβασης με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, τις υπάρχουσες τιμές κατώτερων ορίων επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, την καλλιέργεια και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.


Βήμα 4 – Επιλογή μεθόδου καταπολέμησης δίνοντας προτεραιότητα σε βιολογικές, φυσικές και άλλες μεθόδους χωρίς χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.


Αν παρά τα πιο πάνω επιλεχθεί η χρήση της χημικής καταπολέμησης τότε οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι τα ακολουθήσουν τα πιο κάτω Βήματα.


Βήμα 5 – Επιλογή κατάλληλου φυτοφαρμάκου ώστε να είναι κατά το δυνατόν εξειδικευμένο και με τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.


Βήμα 6 – Χρήση φυτοφαρμάκου στα απαραίτητα επίπεδα π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή μερική εφαρμογή


Βήμα 7 – Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης ανθεκτικότητας π.χ. εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικούς τρόπους δράσης.


Βήμα 8 – Αξιολόγηση της επιτυχίας των μέτρων φυτοπροστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εφαρμογές φυτοφαρμάκων σύμφωνα με το αρχείο εφαρμογής που τηρείται.Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, οι γεωργοί δύνανται να λαμβάνουν πληροφορίες για τους Συμβούλους γεωπόνους που μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές, καθώς και για προϊόντα εναλλακτικά της χρήσης φυτοφαρμάκων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων