Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σχέδιο ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων - 25/05/2020 11:28:28 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την προκήρυξη Σχεδίου οικονομικής στήριξης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων-βιβλίων ζώων.

Στόχος του Σχεδίου είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία/ λειτουργία Κοινωνιών Εκτροφής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012. Οι Κοινωνίες Εκτροφής, αποτελούνται από εκτροφείς καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και μέσω των Προγραμμάτων Αναπαραγωγής τους, έχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:


• τη βελτίωση μιας φυλής,
• τη διατήρηση μιας φυλής,
• τη δημιουργία νέας φυλής και
• την ανασύσταση μιας φυλής.

Το Σχέδιο έχει συνολικό ύψος ενίσχυσης μέχρι τις €20.000,00 (2020).

Τα Σωματεία που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων καλούνται όπως απευθύνονται στον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων (ΖΠ&ΔΖ) στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο αυτό είναι από τις 8 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2020. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο εν λόγω σχέδιο, πληροφορίες για τους δικαιούχους, αιτήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για λοιπές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως έρχονται σε επικοινωνία με τον Κλάδο ΖΠ&ΔΖ (τηλ. επικοινωνίας 22408555 και 556) ή επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/).

Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για Κοινωνίες Εκτροφής

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων