Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σχέδια για προστασία των καλλιεργειών από τα αγρινά
3η Προκήρυξη - 11/02/2021 01:10:57 μ.μ.


Προκηρύσσονται εκ νέου τα δύο Σχέδια οικονομικής στήριξης που αφορούν στην κατασκευή περίφραξης για την προστασία καλλιεργειών από τα αγρινά και στην καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που αυτά προκαλούν. Πιο συγκεκριμένα τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

Α. Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά.

Β. Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά.

Στόχος των Σχεδίων είναι η λήψη μέτρων για την προστασία των καλλιεργειών από τις διατροφικές συνήθειες των αγρινών και η αναπλήρωση του εισοδήματος των γεωργών από τις ζημιές που δυνατόν αυτά να προκαλούν, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προστατευόμενο είδος.

Οι επηρεαζόμενοι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών τους από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά καλούνται όπως απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία όπου υπάγεται η εκμετάλλευσή τους. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο αυτό είναι από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 21 Μαΐου 2021. Αντίστοιχα, αιτήσεις για το Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά γίνονται αποδεκτές καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στα εν λόγω σχέδια, πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για λοιπές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως έρχονται σε επικοινωνία με τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο