Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
- 26/03/2008 - 26/03/2008


Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει ότι προχώρησε σε αναθεώρηση του Προγράμματος Δράσης για τις ευπρόσβλητες από νιτρικά περιοχές, το οποίο δημοσιεύτηκε με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 41/2004 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.1.2004. Η αναθεώρηση έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμών Κ.Δ.Π. 534/2002.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή για την πραγματοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης, προτρέπει τους ενδιαφερομένους να εκφράσουν τις απόψεις/θέσεις τους μέχρι τις 25.4.2008, όσον αφορά το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι τις 25.4.2008, να εκφράσουν γραπτά απόψεις, σχόλια, συστάσεις και παρατηρήσεις στη Διεύθυνση: Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 1411 Λευκωσία, μέσω τηλεομοιότυπου στο 22-774945 και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mhadjipetrou@environment.moa.gov.cy.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ