Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης Περί Υγιεινής των Τροφίμων Μη Ζωικής Προέλευσης στο Στάδιο της Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμoς και Κανονισμοί του 2015 - 27/04/2015 12:39:55 μμ


Για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων και εναρμόνισης με το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 852/2004/ΕΚ, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία νέας εθνικής νομοθεσίας με βάση την οποία ρυθμίζεται η ασφαλής παραγωγή τροφίμων, στο στάδιο της φυτικής πρωτογενούς παραγωγής. Στόχος της νέας εθνικής νομοθεσίας είναι η υιοθέτηση πρακτικών ορθής υγιεινής στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής των φυτικών προϊόντων, δηλαδή στο επίπεδο του χωραφιού, ώστε στο μέτρο του δυνατού, να εντοπίζονται τυχόν μικροβιακοί κίνδυνοι και να ελέγχονται καταλλήλως τα πρωτογενή φυτικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα κείμενα και προωθήσετε τις απόψεις/σχόλιά σας στο έντυπο Παράρτημα Ι που παρουσιάζεται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

H ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης υπολογίζεται περί τα τέλη Αυγούστου, 2015.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κανονισμοί για μητρώο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 142,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Νόμος περί υγιεινής τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 215,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα Ι.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 113,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής Τροφίμων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 652,28Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ