Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση και λειτουργία Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Γεωργικών Φαρμάκων - 18/04/2016 09:09:59 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύσταση και λειτουργία Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΕΕΕΓΦ) από ιδιώτες. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, στις 22 Απριλίου 2016 και ώρα 09:00π.μ. να παραστούν στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας στη Λεωφόρο Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία, ώστε να τύχουν ενημέρωσης για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των ΣΕΕΕΓΦ.

Η λειτουργία ΣΕΕΕΓΦ απαιτείται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του 2011 που έχει ως στόχο, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων τόσο στην υγεία του ανθρώπου, όσο και στο περιβάλλον από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μέσα στα πλαίσια αυτά, όλος ο εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα πρέπει να επιθεωρηθεί από αδειοδοτημένους ΣΕΕΕΓΦ και να εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας. Η πρώτη επιθεώρηση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 και ακολούθως θα επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια μέχρι το 2020 και κάθε τρία χρόνια στη συνέχεια. Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται από ιδιωτικούς ΣΕΕΕΓΦ οι οποίοι θα είναι αδειοδοτημένοι από την Αρμόδια Αρχή και θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Για πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22464016 και 22464030.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς