Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007- 2013
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 4 – LEADER
- 21/12/2010 - 21/12/2010


Το Τμήμα Γεωργίας καλεί τις ομάδες πρωτοβουλίας που επιθυμούν να εγκριθούν ως Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Άξονα 4 - LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 20 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 15 Απριλίου 2011.

Οι υποψήφιες ΟΤΔ θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης στο Τμήμα Γεωργίας. Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει κατά πόσο τηρούνται τα κριτήρια επιλογής των ΟΤΔ και θα αξιολογήσει τη στρατηγική τους.

Οι εγκριμένες ΟΤΔ για την υλοποίηση της στρατηγικής τους, προβαίνουν σε προκηρύξεις, παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, αξιολογούν και επιλέγουν τα έργα και εν συνεχεία χρησιμοποιούν τις δομές των Μονάδων Εφαρμογής των αντίστοιχων Μέτρων για θέματα ελέγχου και παρακολούθησης. Η ενημέρωση των δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων τους γίνεται από τις ΟΤΔ.

Οι ομάδες πρωτοβουλίας που επιθυμούν να εγκριθούν ως ΟΤΔ μπορούν να ενημερωθούν για τα κριτήρια έγκρισης των ΟΤΔ καθώς και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την έγκριση της στρατηγικής τους μέσα από το ΠΑΑ 2007-2013 Το ΠΑΑ 2007-2013, υπάρχει στη διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/da, στο κεφάλαιο για τον Άξονα LEADER, κάτω από το Μέτρο 4.1 καθώς και από τη σχετική «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στα πλαίσια του Άξονα 4: LEADER».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Οι ομάδες πρωτοβουλίας που επιθυμούν να εγκριθούν ως ΟΤΔ LEADER θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 15 Απριλίου 2011, ώρα 09:00 π.μ.

Στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στα πλαίσια του Άξονα LEADER» έχουν ενσωματωθεί τα έντυπα αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να τα προμηθευτούν από το Τμήμα Γεωργίας, στη διεύθυνση Αιόλου 13 Λευκωσία, τηλ.22819263/22819352, ή να τα πάρουν μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση:http://www.moa.gov.cy/da

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση:


Τμήμα Γεωργίας, Αιόλου 13, 1101 Λευκωσία

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Άξονα LEADER, μέσα από τη σχετική «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στα πλαίσια του Άξονα 4: LEADER» και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες για τις πρόνοιες του Άξονα LEADER περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και από το:


Τμήμα Γεωργίας, Αιόλου 13, Λευκωσία
Τηλ.: 22 819263/352, Φαξ: 22781425
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy, Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/daΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς