Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση προς όλους τους Μελισσοκόμους - 20/08/2020 12:20:58 μ.μ.

Ανακοίνωση

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του συμβουλευτικού του ρόλου, υπενθυμίζει όλους τους μελισσοκόμους ότι σύμφωνα με τον περί Μελισσοκομίας Νόμο (Ν.51/1990), η εγκατάσταση μελισσοκομείου σε κρατική γη επιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας της Αρμόδιας Αρχής, ήτοι του Τμήματος Δασών για δασική γη, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για χαλίτικη γη, κ.ο.κ.

Επιπρόσθετα, σε κάθε μετακίνηση ο μελισσοκόμος υποχρεούται μέσα σε 20 ημέρες από την εγκατάσταση του μελισσοκομείου του, να γνωστοποιεί στο Τμήμα Γεωργίας (Έντυπο ΜΕΛ 01) την τοποθεσία στην οποία εγκατέστησε το μελισσοκομείο του, τον ακριβή αριθμό των μελισσιών που κατέχει ενώ θα πρέπει να αναγράφει σε κάθε μελισσοκομείο με τρόπο που να διακρίνεται ευκρινώς το πλήρες ονοματεπώνυμο του και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του (προαιρετικά το τηλέφωνο).

Το Τμήμα Γεωργίας προτρέπει τους μελισσοκόμους να μην τοποθετούν μελίσσια πλησίον κατοικημένων περιοχών ή και μεμονωμένων κατοικιών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης οχληρίας σε γειτνιάζουσες κατοικίες ή κοινόχρηστους χώρους, δυνατόν να προκύπτουν παραβάσεις προνοιών των περί Δήμων (Ν.111/85, [άρθρο 91(γ)]) και Κοινοτήτων (Ν.86 (Ι) 99, [άρθρο 82(ιβ, ιγ)]) Νόμων.

Τέλος τονίζεται η ανάγκη παροχής και τακτικής προμήθειας νερού στα μελίσσια από πλευράς μελισσοκόμων, ούτως ώστε οι μέλισσες να μην καταφεύγουν σε άλλες πηγές (πισίνες, ποτίστρες ζώων κ.ά).
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο