Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Κοινή Οργάνωση Αγοράς των Οπωροκηπευτικών – Υποβολή Αιτήσεων για Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών και υποβολή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - 11/08/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Εθνική Αρχή, με βάση τους περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμους 164(Ι)/ 2002 και 160(Ι)/2004 για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, και τον περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα) Νόμο 225(Ι)/2004, για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών υπενθυμίζει προς όλους τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα:

Νομικά πρόσωπα, όπως Συνεργατικές Εταιρείες Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων, Μετοχικές Εταιρείες Παραγωγής / Διάθεσης Οπωροκηπευτικών εγγεγραμμένες με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση τους ως Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών και επιθυμούν σε περίπτωση που τύχουν αναγνώρισης από το Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας ως αρμόδια Εθνική Αρχή, να εφαρμόσουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από την 1 Ιανουαρίου 2006, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης κατάλληλα συμπληρωμένη μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2005. Οι αιτήσεις αναγνώρισης θα πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και να συνοδεύονται με το σχετικό έντυπο αίτησης (Τύπος Γεωργίας 461) για την έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έντυπα Αιτήσεων, τα αντίγραφα της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τους σχετικούς Οδηγούς Ενημέρωσης τόσο από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία όσο και από τον Κλάδο Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωργίας, στη Λευκωσία.


10 Αυγούστου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς