Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής για αιτήσεις του Καθεστώτος 1.5.1 Κατηγορίας Β΄ - Β΄ Προκήρυξη ΠΑΑ 2007-2013 - 02/02/2015 01:01:10 μμ


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν ότι όλοι οι εγκεκριμένοι αιτητές της Β΄ Προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 του ΠΑΑ 2007-2013 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για παράταση στο χρόνο υλοποίησης των δράσεων τους. Στην περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα τους, ο χρόνος υλοποίησης των δράσεων θα επεκταθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2015. Το αίτημα για παράταση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς μέχρι τη 16η Φεβρουαρίου 2015, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο του Τμήματος Γεωργίας όπου έχει υποβληθεί αρχικά η αίτηση. Το αίτημα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το τραπεζικό ίδρυμα για την έγκριση του δανείου, σε περιπτώσεις που ο αιτητής έχει εξασφαλίσει πρόσφατα την έγκριση του δανείου του.

2. Γραπτές συμφωνίες, παραγγελίες, αποδείξεις προκαταβολής ή προτιμολογίων σε περιπτώσεις που έχει γίνει παραγγελία μηχανημάτων/εξοπλισμού από το εξωτερικό.

3. Σε περίπτωση που ο αιτητής θα επικαλεστεί άλλο λόγο θα πρέπει να προσκομίσει, έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την έναρξη υλοποίησης της δράσης, καθώς και τη δέσμευση του προμηθευτή ότι θα ολοκληρώσει την επένδυση εντός της αιτούμενης παράτασης.

Επιπρόσθετα ο αιτητής θα πρέπει να αναφέρει με το αίτημά του το λόγο που αδυνατεί να υλοποιήσει τις επενδύσεις του μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015 και να προβεί σε γραπτή δήλωση για ποιες επενδύσεις τελικά θα υλοποιήσει και ποιες θα αποσύρει.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς