Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναφορικά με δημοσίευμα σχετικά με τη διάθεση
των Πορτοκαλιών Βαλέντσια - 03/08/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφερόμενο σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ο Φιλελεύθερος», της 6ης Ιουλίου 2005, με τίτλο «Ούτε για χυμοποίηση δεν κάνουν τα Βαλέντσια», ανακοινώνει τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της πραγματικότητας:

Κατ΄ αρχήν η μη διάθεση των πορτοκαλιών ποικιλίας Βαλέντσια δεν σχετίζεται με την ποιότητα τους, αλλά οφείλεται σε άλλους παράγοντες.

Τόσο το Σχέδιο Ενίσχυσης σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών που παρα-δίδουν εσπεριδοειδή για μεταποίηση, όσο και το Καθεστώς παρέμβασης και απόσυρσης στον τομέα των Οπωροκηπευτικών ήταν και συνεχίζουν να είναι σε εφαρμογή καθ΄ όλη την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

Τα πορτοκάλια της ποικιλίας Βαλέντσια που καλλιεργούνται στην περιοχή Νεκρής Ζώνης, Περιστερώνα – Αστρομερίτη παραμένουν αδιάθετα για τους εξής κυρίως λόγους:

· Οι παραγωγοί/ ιδιοκτήτες των τεμαχίων επέλεξαν να μην ενταχθούν ή καθυστέρησαν κατά πολύ να ενταχθούν σε μία από τις προαναγνωρισμένες Ομάδες/αναγνωρισμέ-νες Οργανώσεις Παραγωγών εσπεριδοειδών, αλλά προτίμησαν να εμπορευθούν από μόνοι τους τις παραγόμενες ποσότητες, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν δυσκολίες διάθεσης.
· Επιπλέον, η διοχέτευση εσπεριδοειδών προς μεταποίηση στα πλαίσια του Κοινοτικού καθεστώτος στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών (Επιδότηση κατά τόνο της πρώτης ύλης) είναι δυνατή μόνο στα πλαίσια συμβάσεων μεταξύ των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και των μεταποιητών, όπως αυτές προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Η καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων ήταν για την εμπορική περίοδο 2004/2005 η 28η Φεβρουαρίου 2005. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 2111/2003 τροποποίηση μόνον κατά 20 – 40% ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της σύμβασης.
· Η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων εξαγωγής πορτοκαλιών και η σύναψη συμβάσεων για περιορισμένες ποσότητες πορτοκαλιών προς μεταποίηση από τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (11.500 τόνοι περίπου), παρόλο που η εθνική ποσόστωση που εξασφάλισε η Κύπρος για τη μεταποίηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη (18.746 τόνοι), οδήγησαν στην υπερκάλυψη των συμβάσεων και την αδυναμία παροχής ενίσχυσης για τις επιπλέον ποσότητες. Επισημαίνεται ότι όσοι περισσότεροι εσπεριδοκαλλιεργητές ενταχθούν ως μέλη στις αναγνωρισμένες Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των προνοιών της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες εσπεριδοειδών θα διατίθενται ως νωπά ή μεταποιημένα.22 Ιουλίου, 2005

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων