Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για δενδρώδεις καλλιέργειες αμπέλια και εποχιακά - 15/02/2021 08:52:15 π.μ.


Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί τους κατόχους ή διαχειριστές εκμεταλλεύσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια ή/και εποχιακές καλλιέργειες ότι για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου είναι απαραίτητη η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας για τα πιο κάτω είδη καλλιεργειών:

(Α) Ρόδια, Λωτοί, Ακτινίδια: Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων, οι καλλιέργειες αυτές εντάσσονται στην Κατηγορία των Φυλλοβόλων όπου η εισφορά ανέρχεται είτε €28,80/δεκάριο είτε €19,80/δεκάριο, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της κοινότητας καλλιέργειας. Με την εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωση Καλλιέργειας, θα υπολογιστεί η πραγματική με βάση το Νόμο εισφορά η οποία ανέρχεται στα €13,50/δεκάριο. Σε αντίθετη περίπτωση, η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση την κατηγορία στην αίτηση του ΣΕΕ.

(Β) Καρύδια: στο Νόμο αναφέρονται δύο είδη Καρυδιών συγκεκριμένα οι «Καρυδιές Κοινές» (εισφορά €13,50/δεκάριο) και οι «Καρυδιές Πεκάν» (εισφορά €6,75/δεκάριο). Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων οι Καρυδιές δηλώνονται ως μια καλλιέργεια «Καρυδιές Κοινές». Ως εκ τούτου οι διαχειριστές φυτειών με Καρυδιές θα πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας μέσω της οποίας θα καθοριστεί το είδος Καρυδιών προκειμένου να υπολογιστεί η κατάλληλη εισφορά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας, τότε θα υπολογιστεί η εισφορά με βάση τα €13,50/ δεκάριο και σε περίπτωση ζημιών θα είναι κανονικά δικαιούχες ενίσχυσης.

(Γ) Ελιές: στο Νόμο αναφέρονται δύο είδη Ελιών και συγκεκριμένα οι «Ελιές Επιτραπέζιες» (εισφορά €9,00/δεκάριο) και οι «Ελιές για Λάδι» (εισφορά €3,15/ δεκάριο). Στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων οι Ελιές δηλώνονται ως μια καλλιέργεια «Ελιές για Λάδι». Ως εκ τούτου οι διαχειριστές φυτειών με «Επιτραπέζιες Ελιές» θα πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας μέσω της οποίας θα καταβάλουν το υπόλοιπο της εισφοράς μέχρι τα €9,00/ δεκάριο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας για «Ελιές Επιτραπέζιες», τότε θα υπολογιστεί η εισφορά με βάση τα €3,15/ δεκάριο και σε περίπτωση ζημιών θα είναι δικαιούχες ενίσχυσης ως «Ελιές για Λάδι».

(Δ) Φυλλοβόλα και Αμπέλια: στην περίπτωση που κάποιοι καλλιεργητές επιθυμούν να λαμβάνουν ενισχύσεις με βάση αποδόσεις ψηλότερες του μέσου όρου, και η κατάσταση των καλλιεργειών τους δικαιολογεί την ψηλότερη απόδοση, έχουν τη δυνατότητα αν το επιθυμούν να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας καταβάλλοντας εισφορά 25% αυξημένη σε σχέση με την κατηγορία εισφοράς της αντίστοιχης καλλιέργειας και να καθίστανται δικαιούχοι ενίσχυσης σε ψηλότερη απόδοση σε σχέση με το μέσο όρο. Εάν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα Δήλωση Καλλιέργειας, τότε ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα της φυτείας θα καταβληθούν ενισχύσεις με βάση το μέσο όρο της αντίστοιχης καλλιέργειας.

Σημειώνεται ότι για τις Δηλώσεις Καλλιέργειας που υποβλήθηκαν για τα έτη 2019 και 2020 και αυτόματα μεταφέρθηκαν στο σύστημα για το έτος 2021 εφόσον με βάση το εγχειρίδιο διαδικασιών αυτές θα έχουν ισχύ για σειρά ετών μέχρι να ληφθεί ενημέρωση από τον παραγωγό/καλλιεργητή για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί/καλλιεργητές θα πρέπει να δηλώνουν εκ νέου υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά πόσο επιθυμούν την αυξημένη στρεμματική παραγωγή και ως εκ τούτου την επιπλέον χρέωση του 25% της εισφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση στη δήλωση καλλιέργειας τους δεν θα περιλαμβάνεται η αυξημένη στρεμματική παραγωγή. Οποιοιδήποτε νέοι καλλιεργητές επιθυμούν να δηλώσουν αυξημένη στρεμματική παραγωγή θα πρέπει να υποβάλουν εξολοκλήρου τη δήλωση καλλιέργειας τους.

Ε) Περβόλι- Η χρέωση εισφοράς για το «Περβόλι» από το 2021 είναι καθορισμένη είτε στην κατηγορία εισφοράς Α (€28,80) είτε στην κατηγορία εισφοράς Γ (€19,80) με βάση την κοινότητα. Ως εκ τούτου στην περίπτωση όπου σε τεμάχιο που δηλώνεται ως Περβόλι στον ΚOΑΠ συμπεριλαμβάνονται δέντρα τα οποία εμπίπτουν σε χαμηλότερη κατηγορία εισφοράς από τις προαναφερόμενες, τότε ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας για να γίνει η ανάλογη χρέωση του ποσού της εισφοράς.

ΣΤ) Στην περίπτωση που μια καλλιέργεια που δηλώνεται στον ΚΟΑΠ περιέχει και κατηγορία καλλιέργειας της οποίας η εισφορά είναι μεγαλύτερη από την δηλωθείσα, τότε η Δήλωση Καλλιέργειας για την εν λόγω κατηγορία είναι απαραίτητη προκειμένου σε περίπτωση ζημιάς να είναι δικαιούχα ενίσχυσης

Τελευταίες ημερομηνίες για υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας είναι οι εξής:

Ρόδια, Λωτοί, Ακτινίδια: 15 Μαρτίου

Καρύδια: 15 Μαρτίου

Ελιές: 15 Μαρτίου

Φυλλοβόλα: 15 Μαρτίου

Αμπέλια: 15 Μαρτίου

Μόνιμα ανθοκομικά φυτά που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ: 15 Μαρτίου

Εποχιακές καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων και των εποχιακών ανθοκομικών φυτών μέχρι και 21 ημέρες από τη φύτευση.

Επιπρόσθετα, όσοι καλλιεργητές δενδρωδών καλλιεργειών δεν είναι αιτητές στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων για τα συγκεκριμένα τεμάχια, και προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων. Η Δήλωση Καλλιέργειας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό νόμιμης κατοχής της εκμετάλλευσης (Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο/Διαχειριστήριο έγγραφο Υπεύθυνη Δήλωση Καλλιεργητή) καθώς και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Νοείται ότι τα συγκεκριμένα τεμάχια για την τρέχουσα χρονιά δηλαδή το έτος 2021 δεν θα είναι δηλωμένα στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ σε άλλο αιτητή.
Για να είναι έγκυρη η Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να πληρείται ένας από τους πιο κάτω όρους σε σχέση με την καταβολή της οφειλής που αντιστοιχεί στις καλλιέργειες, ανάλογα με την περίπτωση:

α) Αιτητές ΚΟΑΠ που υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας για τεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ στο όνομα τους έχουν την επιλογή είτε να τους αποκοπεί το συνολικό ποσό της εισφοράς μέσω του ΚΟΑΠ, είτε εάν το επιθυμούν να το προπληρώσουν. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει τόσο για την πρώτη καλλιέργεια, όσο και για τυχόν δεύτερη καλλιέργεια. Ισχύει επίσης και για την επιλογή της αυξημένης εισφοράς π.χ. φυλλοβόλα, εσπεριδοειδή ή για επιλογή πλήρης κάλυψης κ.λπ., οπόταν σε αυτή την περίπτωση η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησης στο ΣΕΕ.

β) Μη αιτητές ΚΟΑΠ που υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να προπληρώνουν το συνολικό ποσό της εισφοράς και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Αιτητές ΚΟΑΠ που υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας για τεμάχια τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο όνομα τους στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να προπληρώνουν το ποσό της εισφοράς, εκτός και εάν ο αιτητής αναλάβει γραπτή δέσμευση για αποκοπή της εισφοράς μέσω του ΚΟΑΠ από το ΣΕΕ του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση που υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, αλλά δεν διευθετηθεί η πληρωμή της αντίστοιχης εισφοράς είτε με προπληρωμή μέσω του Τμήματος Γεωργίας, είτε με αποκοπή μέσω του ΚΟΑΠ, τότε η οφειλή παραμένει αλλά ο καλλιεργητής αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου.

Η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, καθώς και η πληρωμή εισφοράς που σχετίζεται με αυτήν, είναι δυνατή μόνο στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, σε συγκεκριμένο προεκτυπωμένο έντυπο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε :

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας τηλ. 22-819885, 22-819892

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού τηλ. 25-803933, 25-803912

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου τηλ. 26-804570, 26-804594

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας τηλ. 24-202861, 24-202855

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου τηλ.23-812139, 23-812133

Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς τηλ. 25-874076, 25-874070
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο