Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη του Μέτρου 2.6-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - 02/11/2011


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Τμήμα Δασών ανακοινώνει την προκήρυξη του Μέτρου 2.6 «Διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών-Μη παραγωγικές επενδύσεις». Οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 2 Μαρτίου 2012. Το ύψος της προκήρυξης ορίζεται στα €.2.400.000.

Η προκήρυξη αφορά μόνο τα ακόλουθα έργα:

1. Δημιουργία νέου εκδρομικού χώρου
2. Αναβάθμιση υφιστάμενου εκδρομικού χώρου
3. Δημιουργία νέου κατασκηνωτικού χώρου
4. Αναβάθμιση υφιστάμενου κατασκηνωτικού χώρου
5. Δημιουργία νέου μονοπατιού μελέτης της φύσης
6. Αναβάθμιση υφιστάμενου μονοπατιού μελέτης της φύσης
7. Ανάδειξη θέσης θέας
8. Ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς

Αναφέρεται ότι οι όροι, τα κριτήρια συμμετοχής καθώς και το ύψος της ενίσχυσης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό έντυπο του Μέτρου. Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες οι οποίες θα διενεργηθούν μετά την έγκριση της αίτησης.

Έντυπα αιτήσεων και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών ως αναδόχου του ΚΟΑΠ και σε όλα τα κατά τόπους Δασικά Γραφεία.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρέπει να απευθύνονται στο Διευθυντή Τμήματος Δασών και να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα πιο κάτω Δασικά Γραφεία ανάλογα με το πού βρίσκεται η γη η οποία θα ενταχθεί στο μέτρο:


Δασικό ΓραφείοΔιεύθυνσηΤηλ. Επικοινωνίας
ΑθαλάσσαςΔασική Περιφέρεια Λευκωσίας /
Λάρνακας / Αμμοχώστου
Λουκή Ακρίτα 26
1414 Λευκωσία
22 403739
   Λάρνακας
Δασικό Γραφείο Λάρνακας
Φανερωμένης 60,
6025 Λάρνακα
24 818108 / 24 818117
   Λεμεσού
Δασικό Γραφείο Λεμεσού
Κοροίβου 3112 Λεμέσος
25 872302/ 25 872305
   Πλατανιών
Δασική Περιφέρεια Τροόδους
2829 Λευκωσία
22 923423 / 22 924219
   Πάφου
Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου
Πλούτωνος 1
8201 Γεροσκήπου
26 804607/ 26 804604

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς