Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ

- 18/10/2005 - 18/10/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους παραγωγούς ντόπιου πατατόσπορου ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατόσπορου Κανονισμών του 2004 που είναι εναρμονισμένοι με την οδηγία 2002/56/ΕΕ, κάθε παραγωγός που προτίθεται να παράξει πιστοποιημένο πατατόσπορο πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα Γεωργίας μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις σχετικές αιτήσεις από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Η αίτηση είναι αναγκαία για να διενεργηθεί έλεγχος φυτοϋγειονομικής καταλληλότητας του αγροτεμαχίου που θα χρησιμοποιηθεί και να δοθεί άδεια για παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, κάθε ενδιαφερόμενος για να παράξει ντόπιο πατατόσπορο θα εγγράφεται στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο, όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία.

Τονίζεται ότι η εμπορία πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει πιστοποιηθεί επίσημα η όλη διαδικασία παραγωγής του από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας και φέρει την κατάλληλη σήμανση.18 Οκτωβρίου, 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ