Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑNΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ


Ανακοίνωση: Διαπιστευμένοι Φορείς για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1 " Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" και του Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Α' Προκήρυξη - 9/5/2016)

Ανακοίνωση Μέτρου 1 "Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης"


Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.1"Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"


Ανακοίνωση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"


Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"


Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών" (20/5/2016)

Ανακοίνωση Προκήρηξης Καθεστώτος 19.4 "Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης"

Ανακοίνωση παρατάσης υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και το Μέτρο 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.3 "Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)

Ανακοίνωση Μέτρου 4.3 "Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας"

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3: "Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"

Ανακοίνωση Μέτρου 14 "Καλή διαβίωση των ζώων/ Αιγοπροβάτων"

Ανακοίνωση για αιτητές που υπέβαλαν αίτηση στα Καθεστώτα 4.1 και 6.1 

Ανακοίνωση για το Καθεστώς 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη

Έγκριση 1ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- Μέτρο 14: «Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων»


Διευκρινιστική Ανακοίνωση για το Καθεστώς 1.3 

Παράταση του Καθεστώτος 1.3

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.1- Καθεστώς 19.2 του Μέτρου 19 LEADER

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.3.1

Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Καθεστώς 16.4 "Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές"

Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 16.1 Α' Φάση «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

3η Έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος 19.4 "Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Καθεστώς 3.1 - Παραλαβή αιτημάτων πληρωμής για το έτος 2017 


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020


Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1.1
6/4/2016
30/10/2023
4.1
9/5/2016
17/10/2016
6.1
9/5/2016
17/10/2016
19.4
27/6/2016
30/10/2023
19.3
24/10/2016
30/10/2023
4.3.1
6/4/2016
30/10/2016
4.3.2
6/4/2016
30/10/2023
4.3.3
6/4/2016
30/10/2023
1.3
28/2/2017
16/6/2017
4.3.1
7/4/2017
30/11/2017
19.2.1
19.2.3.1
19.2.2
16.4
15/9/2017
15/2/2018
16.1
15/1/2018
31/7/2018
14
30/4/2018
15/5/2018
4.3.1
7/5/2018
10/12/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων