Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑNΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ


Ανακοίνωση: Διαπιστευμένοι Φορείς για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1 " Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" και του Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Α' Προκήρυξη - 9/5/2016)

Ανακοίνωση Μέτρου 1 "Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης"


Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.1"Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"


Ανακοίνωση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"


Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"


Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών" (20/5/2016)

Ανακοίνωση Προκήρηξης Καθεστώτος 19.4 "Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης"

Ανακοίνωση παρατάσης υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και το Μέτρο 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.3 "Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)

Ανακοίνωση Μέτρου 4.3 "Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας"

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3: "Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"

Ανακοίνωση Μέτρου 14 "Καλή διαβίωση των ζώων/ Αιγοπροβάτων"

Ανακοίνωση για αιτητές που υπέβαλαν αίτηση στα Καθεστώτα 4.1 και 6.1 

Ανακοίνωση για το Καθεστώς 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη

Έγκριση 1ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- Μέτρο 14: «Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων»


Διευκρινιστική Ανακοίνωση για το Καθεστώς 1.3 

Παράταση του Καθεστώτος 1.3

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.1- Καθεστώς 19.2 του Μέτρου 19 LEADER

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.3.1

Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Καθεστώς 16.4 "Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές"

Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 16.1 Α' Φάση «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

3η Έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος 19.4 "Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Καθεστώς 3.1 - Παραλαβή αιτημάτων πληρωμής για το έτος 2017 

Έγκριση 2ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3: "Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"- Β΄ Προκήρυξη

Έγκριση 3ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων - Καθεστώς 1.3

2η Έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής Δράσης 19.2.1 "Δράσεις Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες"

2η Έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής Δράσης 19.2.3.1 "Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

4η Έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής Καθεστώτος 19.3 "Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας"

Δράση 19.2.3.2 "Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας"

Δράση 19.2.5 "Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής"

Ανακοίνωση προκήρυξης- Μέτρο 14: «Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων»

Ανακοίνωση - Υποβολή αιτήσεων για τη Διαπίστευση Φυσικών και Νομικών Προσώπων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης της προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Διαπίστευση Φυσικών και Νομικών Προσώπων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης της προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές»

Ανακοίνωση προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

Β' Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 "Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχιερησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (Φάση Β')


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020


Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1.1
6/4/2016
30/10/2023
4.1
9/5/2016
17/10/2016
6.1
9/5/2016
17/10/2016
19.4
27/6/2016
30/10/2023
19.3
24/10/2016
30/10/2023
4.3.1
6/4/2016
30/10/2016
4.3.2
6/4/2016
30/10/2023
4.3.3
6/4/2016
30/10/2023
1.3
28/2/2017
16/6/2017
4.3.1
7/4/2017
30/11/2017
19.2.1
7/6/2017
30/6/2022
19.2.3.1
28/7/2017
31/12/2020
19.2.2
4/9/2017
31/12/2017
16.4
23/4/2021
23/7/2021
16.1
15/7/2019
14/10/2019
14
22/4/2019
13/5/2019

(δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μέχρι 7 Ιουνίου 2019 με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα)
4.3.1
7/5/2018
10/12/2018
1.3
8/2/2019
12/4/2019
19.2.3.2
15/1/2019
31/12/2019
19.2.5
4/3/2019
30/10/2020
4.3.1
5/8/2019
10/12/2020
16.4
10/09/2019
29/11/2019
19.2.4
21/10/2019
30/10/2020
4.1
15/11/2019
06/03/2020
16.1
23/12/2019
30/04/2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες της Α΄ προκήρυξης της Φάσης Α΄)

31/07/2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που θα εγκριθούν στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α΄)
Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ