Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διευκρίνιση σχετικά με το Καθεστώς 16.1 - 14/08/2019 10:31:13 πμ

«Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

Το σημείο 8.3.3 του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 16.1 (Β’ Προκήρυξη, Φάση Α) τροποποιείται ως ακολούθως:

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 2 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1.

Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 4 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1 με την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο – Συντονιστής, το οποίο ορίζεται από το νομικό πρόσωπο (και εργοδοτείται σε αυτό) δεν θα συμμετέχει ως Συντονιστής Έργου σε πέραν των 2 προτάσεων Έργου.”

Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους κατά την προετοιμασία των αιτήσεων τους στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 14 Οκτωβρίου 2019).
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς