Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διευκρίνιση σχετικά με το Καθεστώς 16.1 - 14/08/2019 10:31:13 πμ

«Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

Το σημείο 8.3.3 του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 16.1 (Β’ Προκήρυξη, Φάση Α) τροποποιείται ως ακολούθως:

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 2 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1.

Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 4 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1 με την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο – Συντονιστής, το οποίο ορίζεται από το νομικό πρόσωπο (και εργοδοτείται σε αυτό) δεν θα συμμετέχει ως Συντονιστής Έργου σε πέραν των 2 προτάσεων Έργου.”

Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους κατά την προετοιμασία των αιτήσεων τους στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 14 Οκτωβρίου 2019).
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο