Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ) - 22/01/2019 01:57:24 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, προβλέπεται η δημιουργία Συστήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ψεκαστήρες) και χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας. Ο κάθε Σταθμός που θα διενεργεί τις επιθεωρήσεις θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο ένα αδειοδοτημένο άτομο ως Επιθεωρητή Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Η αδειοδότηση θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Αρχή, αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση και τύχει της κατάλληλης κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Γεωργίας θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.), από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.
Για τη χορήγηση άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν ένα από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα, το οποίο να αποδεικνύεται και από εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό σώμα:

1. Πτυχίο στη Γεωπονία ή πτυχίο σε κλάδο της Μηχανικής ή πτυχίο Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή πτυχίο Σχολής με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα. Το πτυχίο μπορεί να είναι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Κολλεγίου ή Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).
2. Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο της Μηχανικής και τρία (3) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα (Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη).
3. Πιστοποιητικό Συστήματος Μαθητείας στη Μηχανική και πέντε (5) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα (Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη).

Οδηγίες υποβολής αίτησης
Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/D4643A08AB42CBB5C2257DAF003490AF?OpenDocument (Αίτηση Επιθεωρητή). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν συμπληρωμένη την αίτησή τους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον Κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
­ μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
­ μέσω email στο ηλεκτρ. ταχυδρομείο madamides@da.moa.gov.cy ή στο mchristoforou@da.moa.gov.cy
­ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22408538.

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, το Τμήμα Γεωργίας θα διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταβάλουν τα τέλη υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι ο προκαταρκτικός έλεγχος πληρότητας της αίτησης δεν εξασφαλίζει την έγκρισή της. Η τελική απόφαση για το εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. θα ληφθεί από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι αιτούντες μπορούν να απευθύνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/6CAD8A6D64B26DA4C22583470038740B και στα τηλέφωνα 22408646 και 22408643.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής