Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Επαναπροκήρυξη του Μέτρου στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19 - 28/08/2020 01:48:18 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη του «Μέτρου στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που
εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19».

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 25/08/2020 με αριθ. SA.58340, το Μέτρο τροποποιείται ως ακολούθως “Στόχος του μέτρου είναι η καταβολή οικονομικής βοήθειας ύψους μέχρι €500.000 στους χοιροτρόφους που επιλέξουν να στείλουν χοιρίδια για καταστροφή ώστε να περιοριστούν τα πλεονάσματα χοιρινού στην αγορά”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για την Επαναπροκήρυξη του Μέτρου είναι από 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου του 2020.

Οι αιτήσεις και οι όροι συμμετοχής στο Μέτρο, περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Όσοι χοιροτρόφοι αιτήθηκαν στην Προκήρυξη του Μέτρου της περιόδου 13- 21 Αυγούστου 2020 και δεν επιθυμούν να τροποποιήσουν τον αριθμό των χοιριδίων που δήλωσαν, τότε θα πρέπει να υπογράψουν στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή να στείλουν στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία παρουσιάζεται και ως Παράρτημα IX στη Β’ έκδοση του σχετικού Εγχειριδίου Εφαρμογής.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου Χοιροτροφίας (χοιρίδια) Β Έκδοση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 712,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Υπευθυνη Δηλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 114,42Kb)
Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας