Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι μεταποιητές για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης
για Μεταποίηση Εσπεριδοειδών - 08/09/2009


Tο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών στα πλαίσια της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, ανακοινώνει ότι εγκεκριμένες εταιρείες μεταποίησης εσπεριδοειδών για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας, κατά την εμπορική περίοδο 2009/2010 είναι οι ακόλουθες:

1. NEA ΣEBEΓEΠ, Δρόμος Τροόδους αρ. 46, Aστρομερίτης.

2. KEAN ΛTΔ, Προμαχών Ελευθερίας 35, T.K. 4103, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός.

3. KYΠPIAKH ETAIPEΙA KONΣEPBOΠOIΪAΣ, Τ.Θ. 50021, T.K. 3600, Zακάκι, Λεμεσός.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πιο πάνω εγκεκριμένες Εταιρείες θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις με Αναγνωρισμένες, από την αρμόδια Αρχή, Οργανώσεις ή Ομάδες Παραγωγών, για παραλαβή και μεταποίηση εσπεριδοειδών, προκειμένου οι παραγωγοί των εσπεριδοειδών αυτών να μπορούν να συμμετάσχουν στο Καθεστώς Μεταποίησης.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι μέχρι και το 2012, η ενίσχυση θα καταβάλλεται εκταρικά, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων