Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για κατάθεση απόψεων για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που συζητείται στην Ε.Ε. και αφορά τα φυτοφάρμακα
- 20/10/2006 - 20/10/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια συλλογής των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων, εκδίδει αυτή την πρόσκληση για κατάθεση απόψεων/σχολίων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2006 για τις ακόλουθες δυο νέες νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν μέρος της Θεματικής Στρατηγικής της Ε.Ε. για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φυτοφάρμακα):

1. Πρόταση για νέα Οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

2. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά, που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

Στόχος αυτών των νομοθεσιών είναι η μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου (χρήστη και καταναλωτή) και στο περιβάλλον.

Η πρόκληση για κατάθεση απόψεων/σχολίων αφορά Γεωργούς και όσους χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, γεωπόνους, κατασκευαστές ψεκαστήρων και όσους τους πιστοποιούν, καθώς και κατόχους εγγραφής, παρασκευαστές, διανομείς και πωλητές φυτοφαρμάκων.

Τα κυριότερα σημεία στις δύο προτάσεις για τα οποία θα μπορούσαν να εκφραστούν απόψεις από τον κάθε ενδιαφερόμενο είναι τα ακόλουθα:

• Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης ώστε να θέσουν στόχους, απαραίτητα μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα.
• Εκπαίδευση των διανομέων, των επαγγελματιών χρηστών και των συμβούλων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτοί θα έχουν πλήρη επίγνωση των πιθανών κινδύνων.
• Πιστοποίηση εξοπλισμού και εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων.
• Απαγόρευση αεροψεκασμών (με εξαιρέσεις).
• Περιοχές όπου θα υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου χρήση φυτοφαρμάκων (κοντά σε πηγές νερού, δημόσιους χώρους κτλ.), ζώνες προστασίας, τεχνικές εφαρμογής που να μην επιτρέπουν τη διασπορά εκτός στόχου.
• Μέτρα για το χειριστή και το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα χειρισμού τους (αποθήκευση, ανάμιξη, ψεκασμός κτλ).
• Προώθηση γεωργίας με μειωμένες εισροές φυτοφαρμάκων (ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών κτλ.).
Τήρηση αρχείων από παρασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς και χρήστες.

Τα κείμενα των προτάσεων αυτών είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/da

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Λειτουργό Γεωργίας κ. Λύσανδρο Λυσανδρίδη: τηλ. 22 408643


20 Οκτωβρίου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς