Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καταβολή Προσωρινής Έκτακτης Ενίσχυσης στους Χοιροτρόφους (Περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015) - 18/02/2016 12:43:30 μμ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν ότι από τις 22 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2016 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από χοιροτρόφους για καταβολή Προσωρινής Έκτακτης Ενίσχυσης για την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν αιτήσεις από τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και αφού τις συμπληρώσουν δεόντως να τις υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 7 Μαρτίου 2016 στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή στο ΚΕΑ. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις πέραν της 7ης Μαρτίου θα απορρίπτονται.

Με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών που επηρεάζονται από την απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και από τις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1853 για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων στην αγορά. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/12/2015, αποφασίστηκε η ενίσχυση να δοθεί μόνο στους χοιροτρόφους.

Δικαιούχοι στο Μέτρο είναι οι κάτοχοι ή διαχειριστές χοιροτροφικής μονάδας στην οποία εκτρέφονται χοιρομητέρες αναπαραγωγής ή/και χοίροι πάχυνσης και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την ΚΔΠ 335/2002.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης έχει καθοριστεί στις €354.997. Η ενίσχυση καθορίστηκε στη βάση του αριθμού των χοιρομητέρων που καταγράφηκαν στην Επισκόπηση Χοιροτροφίας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επισκόπησης Χοιροτροφίας η ενίσχυση ανέρχεται στα €12,5/χοιρομητέρα.

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικοί διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνουν από το Τμήμα Γεωργίας ή/και τον ΚΟΑΠ και η τελική πληρωμή θα γίνει από τον ΚΟΑΠ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 160210 Ανακοίνωση Χοίρων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 107,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενημέρωσης Αιτητών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 563,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Προσωρινής Έκτακτης Ενίσχυσης στους Χοιροτρόφους.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 282,01Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ