Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Νέα πρόταση Κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους και άλλες δραστηριότητες - 25/02/2014 01:38:48 μμ


Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η ενημέρωση του κοινού για τη νέα πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται -
- στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές
καθώς και
- τους κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων,
- τους κανόνες για την υγεία των φυτών,
- τους κανόνες σχετικά με την ταυτότητα, την υγεία και την ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και
- τους κανόνες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η νέα αυτή πρόταση στόχο έχει να εξασφαλίσει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και για να εγγυηθεί τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προβλέπει ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για την πρόληψη, την εκρίζωση ή τον περιορισμό της επικινδυνότητας για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η οποία ενδέχεται να προκύψει στα διάφορα στάδια της «αγροδιατροφικής αλυσίδας». Περιλαμβάνει επίσης κανόντες που θεσπίζονται για να διασφαλίζεται η ενημέρωση των καταναλωτών και η τήρηση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά τις συναλλαγές προϊόντων που ανήκουν στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Μέσω των νέων αυτών προνοιών η Επιτροπή ευελπιστεί:

(α) στον εκσυχρονισμό και την ενδυνάμωση των επίσημων ελέγχων τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές

(β) στην απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου,

(γ) στην εξασφάλιση σταθερών και κατάλληλων πόρων για διενέργεια των επίσημων ελέγχων, και

(δ) στη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, αρμοδίων αρχών Κρατών Μελών, Επιτροπής και Τρίτων Χωρών

Αναλυτικά: -

(α) Εκσυχρογνισμός και ενδυνάμωση των επίσημων ελέγχων για τις εισαγωγές και εξαγωγές
Η πρόταση αυτή αποτελεί αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τους επίσημους ελέγχους δηλαδή τον Κανονισμό Αριθ. 882/2004/ΕΚ, ώστε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίσθηκαν στην διατύπωση και στην εφαρμογή του Κανονισμού αυτού.

Στόχος της νέας αυτής πρότασης είναι να θεσπιστεί ένα εύρωστο, διαφανές και βιώσιμο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η νέα αυτή πρόταση αντικαθιστά και καταργεί τον προαναφερθέντα Κανονισμό καθώς και μια σειρά τομεακών πράξεων και διατάξεων που θα καταστούν άνευ αντικειμένου μετά την έκδοση του παρόντος Κανονισμού, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την υφιστάμενη νομοθεσία της φυτοϋγείας για την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, του ελέγχου και εμπορίας αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και της νομοθεσίας του ελέγχου σπόρων, για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Γεωργίας.

Η νέα πρόταση βασίστηκε σε εκτεταμένη αναθεώρηση των διατάξεων του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ που περιλαμβάνει πρόνοιες που στόχο έχουν τη μείωση του φόρτου της οργάνωσης και διενέργειας των επίσημων ελέγχων για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων που χειρίζονται αγαθά (μεταξύ άλλων φυτά και φυτικά προϊόντα) που προέρχονται από Τρίτες χώρες ή διακινούνται εντός της Κοινότητας, αφού βασίζεται πλέον στην αποτελεσματικότερη ιεράρχηση των ελέγχων και την καλύτερη κατανομή των δημοσίων πόρων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους των εισαγωγών.

Επίσης η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγει σε τρίτες χώρες εξαρτάται από τη φήμη υψηλών παραγωγικών προτύπων και της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να αποδειχθεί ότι διαθέτουν τα προϊόντα της ΕΕ σε σύγκριση με αυτά που παράγονται εκτός της Ευρώπης. Η νέα πρόταση αντιμετωπίζει των θέμα των εξαγωγών, μέσω αξιόπιστων και έγκυρων επίσημων ελέγχων που να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα επιβάλλονται με συνέπεια και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εμπορικών εταίρων.

(β) Απλούστευση νομοθετικού πλαισίου
Η παρούσα πρωτοβουλία επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της ανακοίνωσης για την έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους της αναθεώρησης είναι και η απλούστευση του νομοθετικού φόρτου με βάση τα σχόλια που έχουν διατυπώσει τα κράτη μέλη και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σχετικά με το ισχύον καθεστώς.

Η νέα πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης νομοθετικών πράξεων, η οποία περιλαμβάνει τρις μείζοντες αναθεωρήσεις για τον εκσυχρονισμό του κεκτημένου σχετικά με την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

Αποσκοπεί επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση του συστήματος επίσημων ελέγχων κατά τρόπο που να συνάδει με την αναβάθμιστη των πολιτικών της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. Επομένως αυτό το τεράστιο κεκτημένο, αφορά τους κινδύνους για την υγεία υπό την στενή έννοια του όρου (επικινδυνότητα για την ακεραιότητα των ζώων και των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς, νόσους, και άλλους κινδύνους) καθώς και τη διατήρηση των εγγενών ιδιοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή έναρξη της φυτικής παραγωγής και της ρυθμιζόμενες μεθόδους παραγωγής (π.χ. καλή μεταχείριση των ζώων, βιολογική καλλιέργεια, γεωγραφικές ενδείξεις, φυτικό αναπαργωγικό υλικό).

(γ) Χρηματοδότηση επίσημων ελέγχων
Η πρόταση αποβλέπει στην εξασφάλιση σταθερών και κατάλληλων πόρων και στην ισότιμη και δίκαιη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων, η νέα πρόταση επιβεβαιώνει τη γενική αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματικούς πόρους για τους επίσημους ελέγχους και την υποχρέωση των κρατών μελών να εισπράττουν σε ορισμένους τομείς, τα λεγόμενα « τέλη ελέγχων» από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων για την κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων και στις τρις αναθεωρήσεις, δηλαδή της υγείας των ζώων, της φυτοϋγείας και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

Οι διατάξεις σχετικά με τα τέλη ελέγχου, ειδικότερα, διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται μέσω των ειδικών εθνικών συστημάτων ελέγχων, οι οποίες επωφελούνται άμεσα από την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων, συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των εν λόγω ελέγχων ούτως ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η εξάρτηση της χρηματοδότησης των ελέγχων από τους δημόσιους πόρους.

(δ) Βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (υπεύθυνους επιχειρήσεων, Κρατών Μελών, Τρίτων Χωρών και Επιτροπής)
Στην νέα πρόταση περιλαμβάνονται πρόνοιες για σαφή καθοδήγηση σχετικά με τον τόπο με τον οποίο πρέπει να ικανοποιούν την υποχρεώση να εξαφαλίζουν «υψηλό επίπεδο διαφάνειας» των δραστηριοτήτων τους, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις εργασίες επιβολής της νομοθεσίας σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η διαφάνεια αυτή πλέον εμφανίζεται σε όλες τις διαδικασίες που καλύπτονται από την νέα αυτή πρόταση, συμπεριλαμβανομένου και αυτούς που αφορούν τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων, οι οποίες πρέπει να είναι διαφανείς και να επιτρέπει στους πολίτες και ειδικότερα στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων να κατανοούν με ποιό τροπο υπολογίζονται τα τέλη και με ποιό τρόπο χρησιμοποιύνται τα έσοδα που προέρχονται από αυτά.

Επίσης, μέσα από τις νέες αυτές διατάξεις, διαφαίνεται η βελτίωση στη λειτουργικότητα της διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, των Τρίτων Χωρών και της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση του ειδικού εργαλείου μέσω του οποίου δυνατό να διερευνώνται και να διώκονται τυχόν παραβάσεις των κανόνων για την τροφική αλυσίδα καθώς και να καθίσταται πιο αποτελεσματικήη εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης.

Νομική βάση της πρότασης
Η προστιθέμενη αξία ενός ενιαίου και ομοιόμορφου συνόλου κανόνων της ΕΕ για τη ρύθμιση των επίσημων ελέγχων έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει στις εθνικές αρχές επιβολής (και στους φορείς τους) ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι αρμόδιες αρχές μπορούν να βασίζονται στις δραστηριότητες επιβολής που διενεργούνται σε άλλο κράτος μέλος καθώς και στη δυνατότητα αναπαραγωγής και στην επιστημονική αλλά και τεχνική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Διασφαλίζει επίσης ότι τα πρότυπα της αγροδιατροφικής αλυσίδας τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εναιαίας αγοράς εφαρμόζονται ομοιόμορφα και με συνέπεια στα διάφορα κράτη μέλη και τομείς.

Ειδικότερα οι κοινοί κανόνες για τη χρηματοδότηση των ελέγχων είναι αναγκαίοι για την αποτροπή των διακρίσεων μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος στο οποίο ισχύει ο κανόνας « ο χρήστης πληρώνει» (και συνεπώς επιβάλλονται τέλη) και αυτών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη όπου αυτό δεν ισχύει. Μόνο η ύπαρξη κοινών κανόνων της ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει μια ομοιόμορφη προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο μέσο με το οποίο πρόκειται να υιοθετηθούν οι νέες διατάξεις είναι μέσο της έκδοσης Κοινοτικού Κανονισμού. Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που παρέχουν σήμερα το νομικό πλαίσιο για την υγεία των φυτών, του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και των σπόρων καλύπτονται μέσω σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και το κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τις σχετικές διατάξεις με εθνική νομοθεσία.

Για την αναθεώρηση της νομικής ρύθμισης των θεμάτων αυτών, κρίθηκε ότι η Κοινοτική Οδηγία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ανακολουθία με συνέπεια τη δημιουργία της αβεβαιότητας στα κράτη μέλη και στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Ενώ ο Κοινοτικός Κανονισμός παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση στα κράτη μέλη και μειώνει το διοικητικό φόρτο, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να εξοικειωθούν με τις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.

Τέλος, αναφέρεται ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και εμπλεκόμενοι φορείς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν κατά τη διενέργεια των μελετών αξιολόγησης και την εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου.

Συζητήσεις / Διαβουλεύσεις
Η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου, η οποία συστάθηκε για να εξετάσει θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού συνεδρίασε αρκετές φορές για να συζητήσει την υπό εξέλιξη αναθεώρηση τόσο κατά την Λιθουανική προεδρία και τώρα κατά την Ελληνική προεδρία.

Οι συζητήσεις είναι ακόμη υπό εξέλιξη. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Γεωργίας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κυπριακή Δημοκρατία να μελετήσουν την νέα αυτή πρόταση (www.moa.gov.cy/da Ανακοινώσεις με τίτλο «Προτεινόμενοι Κανονισμοί φυτοϋγείας, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού») και να υποβάλλουν τυχόν σχόλιά τους στις διατάξεις που αφορούν τους επίσημους ελέγχους και άλλες δραστηριότητες στους τομείς της υγείας των φυτών, του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των βιολογικών προϊόντων και άλλων προϊόντων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου και τις γενικότερες διατάξεις για τη διαπίστευση των εργαστηρίων, τη χρηματοδότηση των ελέγχων κλπ., δεόντως δικαιολογημένα, μέχρι τις 5 Μαρτίου, 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση inspection@da.moa.gov.cy.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς