Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων - 05/06/2012


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1107/2009, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 14/6/2011, προνοείται η υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων απ’ όλους όσους χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποίησαν σε όλες τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής πέντε στοιχεία:
· εμπορικό όνομα γεωργικού φαρμάκου
· ημερομηνία εφαρμογής
· δόση εφαρμογής
· είδος καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε
· φύλλο/σχέδιο, αριθμό τεμαχίου και περιοχή όπου έγινε η χρήση

Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο έντυπο που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό στα πλαίσια εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή να χρησιμοποιούν οποιασδήποτε άλλης μορφής αρχείο εφόσον περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο πάνω πέντε στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων