Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων - 05/06/2012


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1107/2009, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 14/6/2011, προνοείται η υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων απ’ όλους όσους χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποίησαν σε όλες τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής πέντε στοιχεία:
· εμπορικό όνομα γεωργικού φαρμάκου
· ημερομηνία εφαρμογής
· δόση εφαρμογής
· είδος καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε
· φύλλο/σχέδιο, αριθμό τεμαχίου και περιοχή όπου έγινε η χρήση

Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο έντυπο που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό στα πλαίσια εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή να χρησιμοποιούν οποιασδήποτε άλλης μορφής αρχείο εφόσον περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο πάνω πέντε στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ