Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων - 05/06/2012


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1107/2009, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 14/6/2011, προνοείται η υποχρεωτική τήρηση αρχείου εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων απ’ όλους όσους χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι γεωργοί υποχρεούνται να τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποίησαν σε όλες τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής πέντε στοιχεία:
· εμπορικό όνομα γεωργικού φαρμάκου
· ημερομηνία εφαρμογής
· δόση εφαρμογής
· είδος καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε
· φύλλο/σχέδιο, αριθμό τεμαχίου και περιοχή όπου έγινε η χρήση

Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο έντυπο που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό στα πλαίσια εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή να χρησιμοποιούν οποιασδήποτε άλλης μορφής αρχείο εφόσον περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο πάνω πέντε στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο