Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Νέα Ανακοίνωση για Χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ) - 10/05/2019 09:48:34 πμ


Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοφαρμάκων, προβλέπεται η δημιουργία συστήματος επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ψεκαστήρες) και χορήγησης πιστοποιητικού. Στα πλαίσια της διαδικασίας ο Σταθμός που θα διενεργεί τις επιθεωρήσεις θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο άτομο αδειοδοτημένο ως Επιθεωρητή Σταθμού Επιθεώρησης. Η αδειοδότηση θα πραγματοποιείται από την Αρμόδια Αρχή αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση και καταρτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 31 Μαΐου 2019, για την χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ψεκαστήρων). Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας μέσω ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία ή μέσω email στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: madamides@da.moa.gov.cy, mchristoforou@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ) στον ακόλουθο αριθμό: 22408538. Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να βρουν στον ακόλουθο Ιστότοπο http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/6CAD8A6D64B26DA4C22583470038740B ή να απευθυνθούν στα τηλ: 22408646 και 22408643.


Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.

Για τη χορήγηση άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν ένα από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα, το οποίο να αποδεικνύεται και από εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό σώμα:

1. Πτυχίο στη Γεωπονία ή πτυχίο σε κλάδο της Μηχανικής ή πτυχίο Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Σχολής με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα. Το πτυχίο μπορεί να είναι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Κολλεγίου ή Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).

2. Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο της Μηχανικής και τρία (3) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα – Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη.

3. Πιστοποιητικό Συστήματος Μαθητείας στη Μηχανική και πέντε (5) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα – Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη.

4. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και επτά (7) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα – Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη.

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, το Τμήμα Γεωργίας, θα διενεργεί προκαταρτικό έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταβάλουν τα τέλη υποβολής της αίτησης,

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πληρότητας της αίτησης δεν εξασφαλίζει την έγκρισή της. Η τελική απόφαση για το αν οι αιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. θα ληφθεί από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς