Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αποσύρσεις φυτοφαρμάκων – Υποχρεώσεις Ανθοπωλείων / Φυτωρίων
- 25/02/2009 - 25/02/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των διαδικασιών αξιολόγησης φυτοφαρμάκων σε Κοινοτικό επίπεδο, που στοχεύουν στην παραμονή στην αγορά της Ε.Ε. μόνο των φυτοφαρμάκων που αποδεικνύεται ότι έχουν ασφαλή χρήση σε σχέση με τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, έχει αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα μεγάλος αριθμός φυτοφαρμάκων, προτρέπει τους γεωργούς αλλά και όλους τους χρήστες φυτοφαρμάκων να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τα φυτοφάρμακα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες Αποφάσεις της Ε.Ε., από τις 19 Μαρτίου 2009 απαγορεύεται η χρήση και επομένως η διάθεση προς πώληση των εξής σκευασμάτων φυτοφαρμάκων:

● methomyl (Lannate, Agrinate, Agromethomyl, Lanex, Metharin, Methomate, Methomex, Methomyl, Methonate, Sutilo, Metosyp, Tritox ML) και
● trifluralin (Trifluran, Triflurex)


Λόγω της απόσυρσης μεγάλου αριθμού φυτοφαρμάκων το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι υπεύθυνοι ανθοπωλείων - φυτωρίων καλούνται να τηρούν τα ακόλουθα:

● Να ζητούν από τους προμηθευτές φυτοφαρμάκων τον τελευταίο κατάλογο με τα εγκεκριμένα από το Συμβούλιο φυτοφάρμακα. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).
● Να επιστρέφουν άμεσα στους προμηθευτές όλα τα μη-εγκεκριμένα ή ληγμένα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων. Οι προμηθευτές είναι υπόχρεοι να τα παραλάβουν, χωρίς όμως να υποχρεώνονται να τα αντικαταστήσουν ή να καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο.

Σημειώνεται ότι ένα φυτοφάρμακο θεωρείται ληγμένο όταν έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία ή στην ετικέτα (εκτός στην περίπτωση που στην ετικέτα αναγράφεται κάτι διαφορετικό).


Τέλος, οι υπεύθυνοι ανθοπωλείων - φυτωρίων πρέπει να τηρούν και τις ακόλουθες πρόνοιες της Νομοθεσίας:

● Απαγορεύεται η πώληση φυτοφαρμάκων που δεν είναι εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.
● Απαγορεύεται η πώληση από τα ανθοπωλεία και φυτώρια γεωργικών φαρμάκων που ανήκουν στην κατηγορία Ι (Τοξικά ή Πολύ Τοξικά με σήμανση Τ και Τ+, αντίστοιχα).
● Απαγορεύεται η πώληση από τα ανθοπωλεία και φυτώρια γεωργικών φαρμάκων σε συσκευασίες πέραν του ενός κιλού ή ενός λίτρου.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ