Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συμμετοχή στο έργο ARTOLIO - 20/01/2021 09:58:29 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει στους ελαιοκαλλιεργητές και τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων την προκήρυξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο «ARTOLIO» (Profitable and Sustainable Artisanal Olive Oil Industry in the Mediterranean).

Το έργο ARTOLIO αποτελεί μια πολυεθνική Μεσογειακή πλατφόρμα με κύριο στόχο την προώθηση και την αξιοποίηση της αγοράς του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, επενδύοντας με τεχνογνωσία και υποδομές σε μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες και τα ελαιοτριβεία. Στο έργο συμμετέχουν φορείς από το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη.

Στο έργο μπορούν να συμμετέχουν ελαιοκαλλιεργητές που κατέχουν έκταση τουλάχιστον 10 δεκαρίων, καθώς και τα ελαιοτριβεία.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν, θα μπορούν να τύχουν επιχορήγησης για τις εξής δράσεις:

· Για τους ελαιοκαλλιεργητές, επιλέξιμες δράσεις είναι η εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος άρδευσης και λίπανσης για 1-2 εκτάρια ή / και άλλα εργαλεία για τη μέτρηση ζωτικών παραγόντων ανάπτυξης του ελαιώνα όπως η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του νερού άρδευσης, ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία μέσω αναλύσεων φύλλων και εδάφους ή / και κάθε άλλη ανάλυση δεδομένων που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας του ελαιόλαδου, ή ακόμα της προώθησης των πωλήσεων ελαιολάδου.
· Για τα ελαιοτριβεία, επιλέξιμες δράσεις είναι η εγκατάσταση μηχανημάτων παρακολούθησης όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ποιότητας λαδιού και εξοπλισμός βελτίωσης της απόδοσης του ελαιοτριβείου.

Επιπρόσθετα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες θα τύχουν συνεχούς παρακολούθησης και εκπαίδευσης σε θέματα τεχνικά για τη βελτίωση της παραγωγής τους και σε τομείς που αφορούν το μάρκετιγκ και τη διαχείριση της επιχείρησης τους, καθώς επίσης θα συμμετέχουν σε κοινή εκστρατεία προώθησης του προϊόντος τους με όλους τους συμμετέχοντες στο έργο από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Διάρκεια του έργου: 8/3/2021 – 28/2/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 1/2/2021

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ARTOLIO, αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες για συμμετοχή στο έργο, καθώς και έντυπο αίτησης για συμμετοχή, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γεώργιο Αριστείδου, Λειτουργό Γεωργίας στον αρ. Τηλ. 22464077.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση συμμετοχής στο έργο ARTOLIO Παράρτημα Ι.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 362Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ενημερωτικό Έντυπο - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο ARTOLIO_final.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 492,55Kb)
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο