Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σύμβαση για την Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER στην Κύπρο - 12/11/2007


Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Χριστόδουλος Φωτίου, υπέγραψε τη Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, σύμβαση με την Εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στις £23.500.

Ανάμεσα στις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι εμπειρογνώμονες, στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, θα είναι και η εκπαίδευση, μέσω επιτόπιων συναντήσεων, στελεχών των ομάδων πρωτοβουλίας που θα ήθελαν να δημιουργήσουν Ομάδες Τοπικής Δράσης οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για υλοποίηση δράσεων μέσα από τον Άξονα LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ