Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

BREXIT


Από την 1 Φεβρουαρίου 2020, τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης, η οποία διασφαλίζει την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Συμφωνία αυτή, που επετεύχθη από κοινού, προστατεύει εφ’ όρου ζωής τα δικαιώματα των 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 1 και πλέον εκατομμυρίου βρετανών πολιτών στην ΕΕ, διασφαλίζει την αμοιβαία εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την ΕΕ και από το Ηνωμένο Βασίλειο ενόσω το τελευταίο ήταν μέλος της Ένωσης και ρυθμίζει μια σειρά άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το διαχωρισμό, ώστε να διασφαλιστεί με εύτακτη αποχώρηση. Η Συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, Πρωτόκολλα σχετικά με (α) τη μελλοντική συνεργασία Ισπανίας – Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Γιβραλτάρ, (β) την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας και την αποφυγή δημιουργίας σκληρού συνόρου στη νήσο της Ιρλανδίας, και (γ) τη διασφάλιση συνέχισης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με στόχο την προστασία των συμφερόντων των Κυπρίων και άλλων πολιτών ΕΕ στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ως προς τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, το σχετικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αποχώρησης διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ, στους τομείς που ορίζονται στο Πρωτόκολλο 3 της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις περιοχές των Βάσεων, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται από τις περιοχές των Βάσεων. Παράλληλα, το Πρωτόκολλο επεκτείνει την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτονται. Συνεπώς, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα για τις Βρετανικές Βάσεις.

Μεταβατική Περίοδος

Ταυτόχρονα, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, άρχισε η μεταβατική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά την οποία θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τους πολίτες, περιλαμβανομένων των φοιτητών, και τις επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ, ωστόσο το δίκαιο της ΕΕ («κοινοτικό κεκτημένο»), περιλαμβανομένων των βασικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς ΕΕ, όπως η ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά την περίοδο αυτή.

Μελλοντική Σχέση

Προσβλέποντας στη διατήρηση στενών εταιρικών δεσμών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν εντός μεταβατικής περιόδου για μια νέα μελλοντική εταιρική σχέση, στη βάση της κοινής Πολιτικής Διακήρυξης. Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ που απολαμβάνει και μακροχρόνιων δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια για μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και αμοιβαία επωφελή μελλοντική σχέση, με γνώμονα το συμφέρον της ΕΕ, όλων των κρατών μελών, και των πολιτών μας. Όπως σημαντικότατο ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης διαδραμάτισε η αρραγής ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι η ηγεσία όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει και κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση.

Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών και Φυτικών Προϊόντων από και προς τη Μεγάλη Βρετανία

Οι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και ποιότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων από την 1/1/2021 θα ισχύουν για τη Μεγάλη Βρετανία όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα.

Σε περίπτωση όπου υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων από τη Μεγάλη Βρετανία τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για την πρόθεσή του αυτή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES. Το Τμήμα Γεωργίας, στο Σημείο Εισόδου (λιμάνι/αεροδρόμιο), θα προβεί σε έλεγχο εγγράφων και κατά την άφιξη του φορτίου σε έλεγχο ταυτότητας και φυσικό έλεγχο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο δυνατό να ληφθεί και δείγμα για περαιτέρω ενέργειες. Προς το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυτά θα διέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές εμπορίας (UN/ECE standards).

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων προς τη Μεγάλη Βρετανία τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων το Τμήμα Γεωργίας για οργάνωση των απαραίτητων ποιοτικών ή/και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο σημείο παραγωγής/συσκευασίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Γεωργίας θα προβεί στην έκδοση φυτοϋγειονομικών και άλλων πιστοποιητικών, όπου αυτά απαιτούνται. Προς το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα τέλη σύμφωνα με τις εν ισχύ εθνικές διατάξεις.

Το Τμήμα Γεωργίας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε επί του θέματος αυτού στο inspection@da.moa.gov.cy.


Σημεία Επαφής

Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας (Για θέματα αμπέλου και οίνου)
Θουκής Γεωργίου, Τηλ. 25877010 vitioeno@da.moa.gov.cy

Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών (Για θέματα φυτοφαρμάκων, βιοκτόνα λιπασμάτων και ζωοτροφών)
Παναγιώτα Σοφοκλέους, Τηλ. 22408633 psofocleous@da.moa.gov.cy

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων (Για θέματα που αφορούν τη Φυτοϋγεία και τον Ποιοτικό Έλεγχο σε εξαγωγές, εισαγωγές και διακινήσεις γεωργικών προϊόντων από και προς άλλα κ.μ. της ΕΕ)
Χρίστος Χρίστου, Τηλ. 22408648 cchristou@da.moa.gov.cy

Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας (Για θέματα βιολογικής γεωργίας και προϊόντων ποιότητας όπως τα Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε.)
Γρηγόρης Επαμεινώνδας, Τηλ. 22376177 gepaminonda@da.moa.gov.cy

Το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου για την εισοδο εμπορευμάτων στη Μεγάλη Βρετανία - The Border Operating Model.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Stakeholder Pack - EU Businesses.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190529BREXIT.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat eu_food_law_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IP-19-2951_EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat preparedness-communications-checklist.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat com-2019-394-final_en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to stakeholders in the field of Plant Health 13 03 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to the Stakeholders in the field of Plant Variety Rights 25 06 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to Stakeholders in the field of Seeds_Plant Reproductive Material 15 05 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Businesses getting ready for BREXIT 11092020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΒΡΕΧΙΤ 11092020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Export to GB_V3.pdf


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020