Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση που αφορά την αναθεώρηση της Νομοθεσίας που προνοεί για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα προϊόντα και στα είδη διατροφής (Νόμος που θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2015) - 23/10/2015 01:41:29 μμ


Με στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης της βιολογικής παραγωγής, την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την προστασία των συμφερόντων τους αλλά και για τη λήψη αναγκαίων εφαρμοστικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην αναθεώρηση του περί βιολογικής παράγωγης νόμου.

Η υφιστάμενη Νομοθεσία που αφορά τη βιολογική γεωργία εφαρμόζεται στην Κύπρο τα τελευταία 11 περίπου χρόνια. Με βάση την εμπειρία που συσσωρεύτηκε τα χρόνια αυτά, αλλά και τις αλλαγές των Κανονισμών που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο, κρίθηκε αναγκαία η απλοποίηση και επικαιροποίηση της. Ως εκ τούτου το Τμήμα Γεωργίας, προχώρησε στην ετοιμασία νέου Εθνικού Νόμου που προνοεί για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα προϊόντα και στα είδη διατροφής.

Για σκοπούς καταγραφής και αξιοποίησης των απόψεων όλων των εμπλεκομένων φορέων παρακαλώ όπως μελετηθεί το προτεινόμενο προσχέδιο νόμου και αποσταλούν γραπτώς οι απόψεις/σχόλιά σας στο Τμήμα Γεωργίας.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων φορέων για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου.

Τα χρονοδιαγράμματα της αποστολής των απόψεων αλλά και η ημέρα όπου ορίστηκε η συνάντηση στα πλαίσια της οποίας θα συνεχιστεί η διαβούλευση περιλαμβάνονται στις επιστολές που έχουν αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.

H ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης υπολογίζεται περί τα μέσα Δεκεμβρίου, 2015.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 545,51Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων