Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για Μεσπιλιές - 30/10/2020 11:21:18 π.μ.


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί τους κατόχους ή διαχειριστές καλλιεργειών Μεσπιλιάς ότι για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας είναι αναγκαία.

Με βάση τον Νόμο η καλλιέργεια «Μέσπιλα» ανήκει στην κατηγορία Α, με εισφορά €28,80/ δεκάριο. Στον ΚΟAΠ οι «Μεσπιλιές» δηλώνονται πέραν της κατηγορίας «Λοιπές Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες» και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Δενδρωδών Καλλιεργειών που εμπίπτει σε χαμηλότερη κατηγορία εισφοράς σε σύγκριση με αυτό της Κατηγορίας Α €28,80 στην οποία ανήκουν οι «Μεσπιλιές» (π.χ περβόλι). Σε μια τέτοια περίπτωση, οι «Μεσπιλιές» βαρύνονται με εισφορά €6,75/ δεκάριο (Λοιπές Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες) ή διαφορετική ανάλογα με την κατηγορία καλλιέργειας και δεν είναι δικαιούχες οποιασδήποτε ενίσχυσης διότι έχουν καταβάλει εισφορά χαμηλότερη από τα €28,80/ δεκάριο που ορίζει ο Νόμος. Στην προκειμένη περίπτωση αν ο εν λόγω διαχειριστής υποβάλει Δήλωση Ζημιάς για «Μέσπιλα», χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, θα χρεωθεί το υπόλοιπο του ποσού μέχρι τα €28,80/ δεκάριο, χωρίς όμως να είναι δικαιούχος ενίσχυσης σε περίπτωση ζημιών.

Δηλώσεις Καλλιέργειας θα υποβάλλονται μόνο από καλλιεργητές που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας το έτος 2020. Οι καλλιεργητές που έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας το 2020 θα ενημερώνουν με νέα δήλωση το Τμήμα Γεωργίας μόνο στην περίπτωση που έχουν εγκαταλείψει/ εγκατέλειψαν υφιστάμενες καλλιέργειες Μεσπίλων ή όταν έχουν διαφοροποιήσεις στις εκτάσεις τους. Νοείται ότι όσοι καλλιεργητές έχουν προβεί σε Δήλωση Καλλιέργειας εντός του 2020 (προηγούμενη προκήρυξη) και δεν έχουν αλλαγές στη δήλωση τους, δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα δήλωση καλλιέργειας.


Όσον αφορά τους καλλιεργητές Μεσπιλιάς που δεν είναι αιτητές στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) του ΚΟΑΠ για τα συγκεκριμένα τεμάχια ή δεν υποβάλλουν καθόλου αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ και προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας. Οι καλλιεργητές που δεν υποβάλλουν αίτηση στον ΚΟΑΠ αλλά θα υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας, η δήλωση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό νόμιμης κατοχής της εκμετάλλευσης, καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών.

Οι αιτητές που δεν υποβάλλουν αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ πρέπει να προπληρώσουν το συνολικό ποσό εισφοράς 28,80€/δεκ στο Τμήμα Γεωργίας (ισχύει τόσο για νέους καλλιεργητές όσο και για υφιστάμενους από την προηγούμενη προκήρυξη). Οι καλλιεργητές Μεσπιλιών που είναι αιτητές στο ΣΕΕ του ΚΟAΠ και θα υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν την αποκοπή του ποσού της εισφοράς από τον ΚΟΑΠ ή να προπληρώσουν το ποσό της εισφοράς

Σε περίπτωση που υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας και επιλεχθεί από τον αιτητή η προπληρωμή της εισφοράς ή είναι αναγκαία η προπληρωμή της εισφοράς, αλλά δεν γίνει η πληρωμή της αντίστοιχης εισφοράς εντός 2 εργάσιμων ημερών, τότε η οφειλή παραμένει αλλά ο καλλιεργητής αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου.

Η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, καθώς και η πληρωμή εισφοράς που σχετίζεται με αυτήν, είναι δυνατή μόνο στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα θεωρηθούν ως εκπρόθεσμες.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 26804570,26804593,26804594
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο