Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ-Ευρωπαϊκά Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ - eAmbrosia

· ονομασίες και προδιαγραφές οίνων, αλκοολούχων ποτών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν καταχωρισθεί στο Κοινοτικό μητρώο ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, ΓΕ

· ονομασίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης

· ονομασίες για τις οποίες έχει γίνει δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, της αίτησης καταχώρισης για υποβολή ενστάσεων από άλλες ευρωπαϊκές ή Τρίτες χώρες»


Ονομασίες και προδιαγραφές κυπριακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν καταχωρισθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ


Α/Α
Ονομασία
Τύπος αίτησης
Αριθμός ευρωπαϊκού φακέλου
Προδιαγραφές
1
Λουκούμι Γεροσκήπου
ΠΓΕ
2
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου
ΠΓΕ
3
Παφίτικο Λουκάνικο
ΠΓΕ
4
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού
ΠΓΕ
5
Κολοκάσι Σωτήρας/
Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας
ΠΟΠΟνομασίες γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις
καταχώρησης βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων