Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση - Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης
Biocert (Cyprus) Ltd - 18/01/2019 01:39:59 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Biocert (Cyprus) Ltd, CY-BIO-002, ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, από την 31η Ιανουαρίου 2019.

Όσοι επιχειρηματίες ελέγχονται και πιστοποιούνται για την παραγωγή/ συσκευασία/ μεταποίηση/ εμπορία βιολογικών προϊόντων από την πιο πάνω εταιρεία, καλούνται όπως, πριν την 31η Ιανουαρίου 2019, προβούν σε ενέργειες σύναψης σύμβασης με άλλο αναγνωρισμένο Οργανισμό που έχει αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Γεωργίας και δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον σκοπό αυτό.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα 22464071 /22464031/ 22464082.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου