Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 21/12/2012 01:40:34 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 4 των περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμών του 2012, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πενταετία 2013-2017.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στοχεύει στον καθορισμό των ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς δύναται να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da) ή μέσω των υπεύθυνων Λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα 22408642 και 22408643

Το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο Τμήμα Γεωργίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία
Ηλεκτρονική διεύθυνση: doagrg@da.moa.gov.cy


Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς