Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για το 2004 - 09/06/2005


Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το έτος 2004. Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη και συμπληρώνεται με δύο Παραρτήματα.

Στο Πρώτο Μέρος της Έκθεσης, γίνεται μια γενική ανασκόπηση των Οικονομικών εξελίξεων, της Πολιτικής και των δραστηριοτήτων στον τομέα της Γεωργίας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για το υπό επισκόπηση έτος.

Στο Δεύτερο Μέρος της Έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα προγράμματα, τα μέτρα και οι δραστηριότητες των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και των Ημικρατικών Οργανισμών που περιήλθαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. Ακολουθεί σύνοψη της Έκθεσης.1. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρμοδιότητες - Δομή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι ο φορέας της πολιτικής της Κυβέρνησης στους τομείς της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος και επεξεργάζεται και εφαρμόζει ειδικά σχέδια και προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των τομέων της αρμοδιότητας του και την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, με γνώμονα την ευημερία του αγροτικού κόσμου και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγρότη.

Το Υπουργείο είναι διαρθρωμένο σε Κεντρική Διοίκηση με ευρύτερες συντονιστικές και άλλες αρμοδιότητες και δώδεκα αυτοτελή Τμήματα και Υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του 2004, στη δικαιοδοσία του Υπουργείου έχουν υπαχθεί το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, το Συμβούλιο Πατατών και ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. Τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου υπάγονται σε τρεις τομείς, τον τομέα της Γεωργίας, τον τομέα των Φυσικών Πόρων και τον τομέα του Περιβάλλοντος.

Για την προώθηση των προγραμμάτων και των σχεδίων των επιμέρους Τμημάτων του το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαθέτει πιστώσεις από τους Προϋπολογισμούς του κράτους, Τακτικό και Αναπτύξεως. Για το 2004, οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν για το Υπουργείο ανήρχοντο συνολικά στα £119,5 εκ. για τον Τακτικό και £43,2 για τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως.

Ποσοστό περίπου 40% των δαπανών του Προϋπολογισμού αναπτύξεως και 25% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού διατίθενται για την Υδατική ανάπτυξη λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του τομέα τόσο για τη γεωργική όσο και τη γενικότερη ανάπτυξη του τόπου.

Πέραν των περιλαμβανομένων στον Προϋπολογισμό, σημαντικές πιστώσεις παρέχονται για το γεωργικό τομέα είτε υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης είτε υπό μορφή επιχορηγήσεων είτε ως δαπάνες μέσω άλλων Υπηρεσιών και Υπουργείων. Σημαντικές πιστώσεις για επιχορηγήσεις στους αγρότες προβλέπονται και στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004

Ο γεωργικός τομέας παρά την ποσοστιαία μείωση της συνεισφοράς του, λόγω ταχύτερης ανάπτυξης άλλων οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες και παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων χρόνων, εξακολουθεί να είναι ένας βασικός τομέας της κυπριακής οικονομίας.

Η συνεισφορά της γεωργίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, κατά το 2004, σε τρέχουσες τιμές, αντιπροσώπευε ποσοστό 3,2%. Από πολύ προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών προκύπτει ότι η συνολική αξία της ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής για το 2004, σε τρέχουσες τιμές, ανήλθε στα £397,4 εκ., σε σύγκριση με £399,3 εκ. το 2003. Αναφορικά με το θέμα αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι έχει αλλάξει από τη Στατιστική Υπηρεσία ο τρόπος υπολογισμού της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα και έχει αφαιρεθεί η συνεισφορά της αλιείας. Σε σταθερές τιμές 1995 η αξία της παραγωγής το 2004 ήταν £345,9 εκ. σε σύγκριση με £352,1 το 2003. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η αφαίρεση της συνεισφοράς της αλιείας. Η προστιθέμενη αξία του τομέα κατά το 2004, σε τρέχουσες τιμές ήταν £229,2 εκ. έναντι £231,0 εκ. που ήταν το 2003. Σε σταθερές τιμές του 1995 η προστιθέμενη αξία για το 2004 ήταν £200 εκ.

Οι καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν κατά το 2004 ήσαν σε γενικές γραμμές αρκετά καλές. Κατά το ημερολογιακό έτος 2004 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος) η μέση βροχόπτωση ήταν 538,4 mm ή 107% της κανονικής. Ο Ιανουάριος με βροχόπτωση 281,8 mm ή 275% της κανονικής ήταν ο πιο βροχερός Ιανουάριος από το 1902 ενώ ο Μάρτιος ήταν ο πιο ξηρός Μάρτιος από το 1902, με μέση βροχόπτωση 0,8 mm ή 1% της κανονικής.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία ήταν 0,5o C πιο ψηλή από την κανονική. Σε διάφορες ημερομηνίες στη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν κατά τόπους διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ραγδαίες βροχές και πλημμύρες (Ιανουάριος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος), βαριά χιονόπτωση (Ιανουάριος) με αποκλεισμό ορεινών χωριών, σοβαρές χαλαζοπτώσεις (Οκτώβριος), πολύ ισχυροί άνεμοι (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) και ανεμοστρόβιλοι (Οκτώβριος, Νοέμβριος).

Φυτική Παραγωγή

Παρά τη μη ύπαρξη λεπτομερών διαθέσιμων στοιχείων για τη φυτική παραγωγή, ο όγκος της γεωργικής παραγωγής, ως σύνολο, φαίνεται ότι σημείωσε μικρή αύξηση κατά το 2004, αντικατοπτρίζοντας την ικανοποιητική αύξηση του όγκου της παραγωγής των πατατών, των εσπεριδοειδών και των σταφυλιών. Ο όγκος της παραγωγής πατατών επηρεάστηκε θετικά από την ικανοποιητική βροχόπτωση κατά τους πρώτους μήνες του 2004. Αρνητική εξέλιξη, όμως, αποτέλεσε η μη εξασφάλιση αμειπτικών τιμών για τις εξαγωγές πατατών, λόγω οψίμισης της παραγωγής. Ο όγκος παραγωγής των εσπεριδοειδών σημείωσε επίσης αύξηση. Η παραγωγή σταφυλιών αυξήθηκε σημαντικά, επηρεαζόμενη θετικά από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Αντίθετα, ο όγκος παραγωγής των σιτηρών παρουσίασε μείωση, λόγω της μη ικανοποιητικής βροχόπτωσης το Μάρτιο, που αποτελεί τον κρίσιμο μήνα για την καλλιέργεια σιτηρών.

Ζωική Παραγωγή

Ο όγκος της κτηνοτροφικής παραγωγής, φαίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να έχει σημειώσει μείωση, επηρεαζόμενος από την πλήρη ελευθεροποίηση των εισαγωγών κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. με την ένταξή μας στην Ε.Ε. από την 1η Μαΐου 2004, που συνεπαγόταν την κατάργηση όλων των εισαγωγικών δασμών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε διαφοροποίηση των σχετικών τιμών του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων προς όφελος των Κοινοτικών προϊόντων και κατ΄ επέκταση στην ικανοποίηση μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα από την Ε.Ε. προϊόντα.

Δασική Παραγωγή

Η συνολική αξία της δασικής παραγωγής κατά το 2004 ήταν £3,2 εκ. όση περίπου και κατά το 2003. Ο συνολικός όγκος της ξυλείας που υλοτομήθηκε από τα κρατικά δάση υπολογίζεται στα 10.000 έμφλοια κυβικά μέτρα.

Αλιεία

Η συνολική αξία της παραγωγής του τομέα της Αλιείας, το 2004, υπολογίζεται σε £24,7εκ., ενώ ο όγκος της παραγωγής ήταν 4.160 τόνοι. Ο τομέας υδατοκαλλιεργειών, συνέχισε την ανοδική του πορεία και έδωσε προϊόντα αξίας £18,0 εκ., συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πέστροφας.

Παραγωγή Ορυκτών

Κατά το 2004, η παραγωγή μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της παραγωγής χαλκού η οποία όμως είναι μειωμένη συγκριτικά με το 2003 (1.344 τόνοι έναντι 2.550), την παραγωγή μπεντονίτη (170.000 τόνοι) και του γύψου (255.000). Από τις ποσότητες αυτές έχει εξαχθεί το σύνολο του χαλκού και μεγάλο μέρος του γύψου και του μπεντονίτη.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004

Γενικά

Συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η έντονη δραστηριοποίηση σε όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στους τομείς της αρμοδιότητας τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου.

Και κατά το υπό ανασκόπηση έτος, γενικότερος στόχος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συνέχισε να είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ευρύ γεωργικού τομέα. Στην επίτευξη του στόχου αυτού επικεντρώθηκαν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαφόρων σχεδίων και η προώθηση διαφόρων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στον αγροτικό κόσμο, συνεχίστηκε η λήψη διαφόρων μέτρων που αφορούσαν την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών.

Η εναρμόνιση προς το κοινοτικό κεκτημένο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο της μέρος και από την 1/5/2004 η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα της Γεωργίας το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μετείχε σε μεγάλο αριθμό Επιτροπών της Ε.Ε. και στα Συμβούλια Γεωργίας/Αλιείας και Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια του έτους προωθήθηκαν διάφορα εναρμονιστικά νομοθετήματα καθώς και διάφορα οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα για την επίλυση προβλημάτων, ενθαρρύνθηκε με πολλούς τρόπους η ανάπτυξη σε επιθυμητές κατευθύνσεις, προωθήθηκε η κατασκευή έργων, συνεχίστηκε η αναβάθμιση της θεσμικής υποδομής, και δόθηκε, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.

Προγραμματισμός Πολιτικής στους Τομείς της Γεωργίας, των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Ο αναπροσανατολισμός της γεωργικής πολιτικής και ανάπτυξης με βάση τις νέες συνθήκες και δεδομένα της Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη τη νέα προσέγγιση της ΚΑΠ, με την οποία αναγνωρίζεται στη γεωργία ένας πιο πλατύς και πιο σύνθετος ρόλος (οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός και πολιτιστικός) και συγκλίνει στην ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τη διατήρηση της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος με ενιαίες, τεχνολογικές και διαχειριστικές προσεγγίσεις. Στα πλαίσια αυτά άρχισε η εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε. Σύμφωνα με το Σχέδιο, για την τριετία 2004-2006, η Ε.Ε. θα καταβάλει 74,8 εκ. Ευρώ και η Κυπριακή Δημοκρατία άλλα 83 εκ.

Αναλυτικότερα οι κύριες επιδιώξεις του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στους τομείς της αρμοδιότητας του, κατά το έτος 2004, αφορούσαν:
- την ολοκλήρωση της εναρμόνισης με την Ε.Ε., με έμφαση στην υιοθέτηση θεσμών, μηχανισμών και μέτρων πολιτικής
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρύ γεωργικού τομέα, στα πλαίσια μιας ισοζυγισμένης τομεακής ανάπτυξης
- την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας
- την αναβάθμιση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στον αναβαθμισμένο τους ρόλο
- την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας των παραγωγικών μονάδων, μέσω της συνέχισης και εντατικοποίησης της εφαρμογής του αναδασμού και νέων θεσμικών μέτρων
- τη συνέχιση και επέκταση των μέτρων διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
- την προστασία και ορθολογική διαχείριση των δασών
- την τεχνολογική αναβάθμιση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
- την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των αγροτών και αγροτισσών και την τόνωση της υπαίθρου
- τη βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής υποδομής για την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής και
- τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
Aντίτυπα της Έκθεσης είναι διαθέσιμα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Επίσης, η Έκθεση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου που είναι: www.moa.gov.cy.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


10 Μαΐου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ