Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναφορικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος»
με τίτλο «Ανοίγει ο δρόμος για μεταλλαγμένες πατάτες» - 10/11/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφερόμενο στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» ημερ. 03/11/06 με τίτλο «Ανοίγει ο δρόμος για μεταλλαγμένες πατάτες», επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό ότι στην Κύπρο δεν καλλιεργείται οποιαδήποτε γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατάτας.

Μια ποικιλία πατάτας για να μπορεί να καλλιεργηθεί στην Κύπρο, όπως και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Πατάτας. Στους καταλόγους αυτούς δεν είναι εγγεγραμμένη οποιαδήποτε γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατάτας.

Για να εγγραφεί στο μέλλον μία γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατάτας στον Κοινό ή στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και να διατεθεί στην Κύπρο για καλλιέργεια πρέπει να έχει εκ των προτέρων εγκριθεί η ποικιλία αυτή σύμφωνα με τον περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμο του 2003 και με τον Κανονισμό 1829/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την έγκριση για ελευθέρωση μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου καθώς και τυχόν επιπτώσεων άμεσα ή έμμεσα στην υγεία του ανθρώπου. Σημειώνεται ότι μόνο μετά από άδεια του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μπορούν να διατεθούν στην αγορά γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Πολιτική του Υπουργείου είναι η μη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια εισαγωγής και καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου στην Ελλάδα, η οποία έχει ανασταλεί λόγω των τεκμηριωμένων θέσεων που προβλήθηκαν εναντίον της προσπάθειας αυτής. Η Κύπρος έχει πολύ περισσότερους και πειστικότερους λόγους να αποτρέψει αυτήν την καλλιέργεια λόγω του πολυτεμαχισμού και του μικρού γεωργικού κλήρου, καθώς και της ύπαρξης δυνατών ανέμων, παράγοντες που βοηθούν στην εξάπλωση της γύρης των φυτών.

Πέραν τούτου, οι αρμόδιες φυτοϋγειονομικές Υπηρεσίες ασκούν αδιάλειπτα τους ενδεδειγμένους ελέγχους σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού για αποτροπή εισόδου στη χώρα μας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς