Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εμπορία σπόρων προς σπορά - 05/03/2012


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι, σύμφωνα με την περί Σπόρων Νομοθεσία η εμπορία σπόρων για σπορά σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών επιτρέπεται μόνο εάν οι σπόροι είναι πιστοποιημένοι.

Πιστοποιημένοι σπόροι είναι οι σπόροι γνωστής ποικιλίας, ψηλής βλαστικής ικανότητας, καθαροί από ζιζάνια, ασθένειες και αδρανή υλικά. Γνωστή ποικιλία είναι η ποικιλία εγγεγραμμένη στον Κοινό κατάλογο Ποικιλιών. Οι πιστοποιημένοι σπόροι εμπορεύονται μόνο σε κλειστές-σφραγισμένες συσκευασίες και φέρουν επίσημη ετικέτα χρώματος μπλε ή κόκκινου που εκδίδεται αποκλειστικά από την αρμόδια Αρχή που διενήργησε την πιστοποίηση.

Πιστοποιημένοι σπόροι επιτρέπεται να εμπορεύονται και να πωλούνται μόνο από αδειούχους πωλητές σπόρων προς σπορά. Για την απόκτηση άδειας εμπορίας σπόρων απαιτείται υποβολή αίτησης στο Τμήμα Γεωργίας και η άδεια εκδίδεται μόνο εάν η αίτηση πληροί τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας.

Η εμπορία μη πιστοποιημένων σπόρων απαγορεύεται αυστηρά. Χρήση μη πιστοποιημένων σπόρων ενέχει κινδύνους για το εισόδημα του γεωργού γιατί οι σπόροι αυτοί είναι άγνωστης ποικιλίας ή ποικιλιών με άγνωστη προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Οι μη πιστοποιημένοι σπόροι μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών, ζιζανίων που δύσκολα καταπολεμούνται και ασθενειών. Η επιμόλυνση των χωραφιών με ασθένειες και ζιζάνια έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη παραγωγικότητά τους. Επιπρόσθετα η βλαστική ικανότητά τους είναι άγνωστη με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος σπόρος ανά έκταση για σπορά αυξάνοντας το κόστος.

Η χρήση μη πιστοποιημένων σπόρων ενέχει κινδύνους και για το περιβάλλον αφού αυξάνεται η πιθανότητα τυχαίας απελευθέρωσης στο περιβάλλον επιθετικών ξενικών ειδών που θα μπορούσαν να εκτοπίσουν ιθαγενή είδη.

Εφιστάται η προσοχή όλων στις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας και ειδικότερα στο άρθρο 13 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 έως 2007, που προνοεί ότι οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των Νόμων ή των Κανονισμών αυτών τιμωρείται με αυστηρή χρηματική ποινή ή με φυλάκιση ή και με τις δύο ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Γεωργίας, Τομέας Ελέγχου Σπόρων, στα τηλ. 22466249 ή 22466251, Λευκωσία.ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο