Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΚΑΠ μετά το 2020Α. Η Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020

Στις 29/11/2017 δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της Γεωργίας».

Στο κείμενο της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά σε μια «Ευφυέστερη, σύγχρονη και βιώσιμη ΚΑΠ» στην οποία δίδεται μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να καθορίζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες που να επιδιώκουν τους στόχους της ΕΕ για την γεωργική πολιτική όπως:

• Την προώθηση της έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας
• Την ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα, καθώς και συμβολή στους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα
• Την ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, μέσω της προώθησης της αγροτικής απασχόλησης και ανάπτυξης, της εναλλαγής γενεών, καθώς και της διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών.

Προτείνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και μια απλούστερη ΚΑΠ όπου «η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής (στόχοι της ΚΓΠ, γενικοί τύποι παρέμβασης, βασικές απαιτήσεις), ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και να επιδείξουν μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους.».

Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής αποτελεί το πρώτο βήμα πληροφόρησης για την νέα ΚΑΠ. Εντός του 2018 (δεύτερο εξάμηνο) αναμένεται το προσχέδιο των προτάσεων της Ε. Επιτροπής.

Β. Ημερίδα με θέμα «Η εξέλιξη της ΚΑΠ και οι νέες αγρό-διατροφικές προκλήσεις» 13/12/2017

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Η εξέλιξη της ΚΑΠ και οι νέες αγρό-διατροφικές προκλήσεις».

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο της πληροφόρησης από την Ε. Επιτροπή μετά από την ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της Γεωργίας» ημ. 29/11/2017.

Στην ημερίδα, που διεξήχθη στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκωσία, μίλησαν η κα Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Δρ Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Δρ Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Τις παρουσιάσεις για την ημερίδα μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/cyprus/events/20171213_elΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ