Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΚΑΠ μετά το 2020Ιούλιος 2018:

Οι συζητήσεις/ διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΓΠ μετά το 2020 στο πλαίσιο των συναντήσεων του Συμβουλίου (Ομάδες Εργασίας, Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας) όπου συμμετέχουν τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι διεργασίες στα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν ήδη αρχίσει. Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το κείμενο των νομοθετικών προτάσεων αλλά και άλλα στοιχεία για την ΚΓΠ μετά το 2020, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.htm

Σχετική είναι επίσης και η παρουσίαση του κύριου Χανιώτη, Διευθυντή της Μονάδας Στρατηγικής, Απλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας στην Κύπρο.Δεκέμβριος 2017:

Α. Η Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020

Στις 29/11/2017 δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της Γεωργίας».

Στο κείμενο της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά σε μια «Ευφυέστερη, σύγχρονη και βιώσιμη ΚΑΠ» στην οποία δίδεται μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να καθορίζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες που να επιδιώκουν τους στόχους της ΕΕ για την γεωργική πολιτική όπως:

• Την προώθηση της έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας
• Την ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα, καθώς και συμβολή στους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα
• Την ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, μέσω της προώθησης της αγροτικής απασχόλησης και ανάπτυξης, της εναλλαγής γενεών, καθώς και της διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών.

Προτείνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και μια απλούστερη ΚΑΠ όπου «η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής (στόχοι της ΚΓΠ, γενικοί τύποι παρέμβασης, βασικές απαιτήσεις), ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και να επιδείξουν μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους.».

Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής αποτελεί το πρώτο βήμα πληροφόρησης για την νέα ΚΑΠ. Εντός του 2018 (δεύτερο εξάμηνο) αναμένεται το προσχέδιο των προτάσεων της Ε. Επιτροπής.

Β. Ημερίδα με θέμα «Η εξέλιξη της ΚΑΠ και οι νέες αγρό-διατροφικές προκλήσεις» 13/12/2017

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Η εξέλιξη της ΚΑΠ και οι νέες αγρό-διατροφικές προκλήσεις».

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο της πληροφόρησης από την Ε. Επιτροπή μετά από την ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της Γεωργίας» ημ. 29/11/2017.

Στην ημερίδα, που διεξήχθη στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκωσία, μίλησαν η κα Ολυμπία Στυλιανού, Γενική Διευθύντρια, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Δρ Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Δρ Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Τις παρουσιάσεις για την ημερίδα μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/cyprus/events/20171213_el
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο