Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Το Τμήμα Γεωργίας δέχεται εισηγήσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 - 04/11/2005


Το Τμήμα Γεωργίας έχει ξεκινήσει την ετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δημιουργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Έχει ήδη διαμορφωθεί ένα πρώτο κείμενο σχετικά με το θέμα αυτό και καλούνται όσοι επιθυμούν, οργανωμένα σύνολα, φορείς ή ιδιώτες, να υποβάλουν τυχόν απόψεις και εισηγήσεις, για να ληφθούν υπόψη τόσο κατά την ετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου όσο και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Κείμενο σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει για συζήτηση, στις 5 Ιουλίου 2005 τις κατευθυντήριες γραμμές για την Αγροτική Ανάπτυξη. Το έγγραφο αυτό, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο το προσεχές Φθινόπωρο, θα αποτελέσει τη βάση για την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς για την ετοιμασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές Αγροτικής Ανάπτυξης θα βοηθήσουν ουσιαστικά στο προσδιορισμό και καθορισμό των περιοχών όπου η χρήση της κοινοτικής υποστήριξης για αγροτική ανάπτυξη θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε Κοινοτικό επίπεδο, θα κάνει την σύνδεση με τις κυριότερες κοινοτικές προτεραιότητες (Λισσαβώνα, Γκέτεμπορκ) και θα τις μεταφράσει σε πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τέλος θα εξασφαλίσει συνέπεια με άλλες κοινοτικές πολιτικές όπως είναι οι τομείς της συνοχής και του περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει ειδικότερα να λαμβάνει υπόψη την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και να ενσωματώνει τις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Γκέτεμπορκ καθώς και μια σειρά άλλων ειδικών στρατηγικών κατευθύνσεων της Ε.Ε. όπως αποτυπώνονται είτε στα Συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων είτε σε άλλα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Αναφέρονται ενδεικτικά το Σχέδιο Δράσης για την Οργανική Γεωργία, το τελευταίο έγγραφο της Επιτροπής για την Ανανεώσιμη Ενέργεια, το έγγραφο για τις κλιματολογικές αλλαγές , η έκθεση της Επιτροπής για την Στρατηγική για τα Δάση και οι επικείμενες θεματικές περιβαλλοντικές στρατηγικές.

Το τελικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ε.Ε. θα αποτελεί αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εμπλοκή των διαφόρων φορέων είναι επιβεβλημένη και τυχόν εισηγήσεις ευπρόσδεκτες εφόσον κινούνται μέσα στις κατευθύνσεις που αναφέρονται πιο πάνω. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή τυχόν επικαλύψεων μεταξύ του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνέργια. Ο σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και η καθαρή διάκριση των επιλέξιμων δράσεων μεταξύ των διαφόρων ταμείων πρέπει να καθοριστεί. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την χάραξη της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του υφιστάμενου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα όποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν στο στάδιο αυτό.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής που στοχεύει κυρίως στην έναρξη του δημόσιου διαλόγου που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής.

Προκαταρκτικό στόχο αποτελεί η οριστικοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου πριν το τέλος του 2005. Ο χρόνος υποβολής του στην Ε.Ε. για έγκριση θα εξαρτηθεί από την οριστικοποίηση των διαδικασιών προγραμματισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην οριστικοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου θα συνεισφέρουν και ειδικοί εμπειρογνώμονες που θα παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα Γεωργίας μέσα στα πλαίσία του μέτρου 4.1 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άξονες Προτεραιότητας:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού τομέα (τουλάχιστον 10% των συνολικών πιστώσεων)

Η ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία έχει εξαιρετικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των ευρωπαίων καταναλωτών και των διεθνών αγορών. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να εστιάζεται στην μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας και στην επένδυση στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Κύπρος δεν μπορεί παρά να συμπορευτεί με την κατεύθυνση αυτή και να στοχεύσει στην προώθηση των προϊόντων εκείνων που έχει ή μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κρατών. Ειδικότερα στον τομέα της προώθησης προϊόντων ποιότητας φαίνονται να υπάρχουν πολλές προοπτικές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Με στόχο την ανταπόκριση σ΄ αυτές τις προτεραιότητες η Κύπρος πρέπει να επικεντρώσει την υποστήριξη της στις πιο κάτω δράσεις:

- Διευκόλυνση της εφευρετικότητας και πρόσβαση στην έρευνα (R&D): Επιδίωξη αποτελεί η στήριξη της παραγωγής νέων προϊόντων αλλά και διαδικασιών οι οποίες θα βελτιώσουν την απόδοση κυρίως των μικρών μεταποιητικών μονάδων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθούν νέες μορφές συνεργασίας που να διευκολύνουν την πρόσβαση στην έρευνα, την εφευρετικότητα αλλά και δράσεις που προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
- Βελτίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην διατροφική αλυσίδα: Η Κύπρος για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και περισσότερη αξία στις αγροτικές περιοχές θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα “μέτρα ποιότητας” και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των προτύπων της Κοινότητας. Έτσι θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας και θα ισχυροποιηθεί η θέση του ως ένας μεγάλος εργοδότης και πηγή οικονομικής ανάπτυξης.
- Ενθάρρυνση της διάχυσης τεχνολογιών ICT: Η Κύπρος υστερεί σημαντικά σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στον γεωργικό / διατροφικό τομέα. Στόχος είναι η βελτίωση στον τομέα αυτό.
- Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας: Για να μπορέσει η Κύπρος να ανταγωνιστεί στις συνθήκες της αγοράς θα πρέπει να αναπτυχθούν οι στρατηγικές και οργανωτικές επιδεξιότητες των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
- Ανάπτυξη νέων διεξόδων για την γεωργική και την δασική παραγωγή: Στο τομέα αυτό θα στηριχθούν επενδύσεις και η εκπαίδευση στην παραγωγή μη φαγώσιμων προϊόντων που οδηγούν στην δημιουργία νέων διεξόδων για παραγωγή και βοηθούν στην ανάπτυξη υλικών ανανεώσιμης ενέργειας.
- Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων και της δασοκομίας: Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην σταδιακή ανύψωση των περιβαλλοντικών προτύπων που οδηγούν στην μακροχρόνια αειφορία προς όφελος των καταναλωτών, των παραγωγών και της κοινωνίας γενικότερα.
- Αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα: Η κυπριακή γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει την αναδιάρθρωση της αφού η επιτυχής προσαρμογή θεωρείται σημαντική για την ανταγωνιστικότητα, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

2. Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου
(τουλάχιστον 25% των συνολικών πιστώσεων)

Για να προστατευθούν και να βελτιωθούν οι φυσικοί πόροι και το τοπίο της ευρωπαϊκής επικράτειας θα πρέπει τα σχετικά μέτρα του άξονα 2 να συμβάλλουν σε τρεις προτεραιότητες που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο: α) βιοποικιλότητα και διατήρηση γεωργικών και δασοπονικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας, β) νερό και γ) κλιματολογικές αλλαγές.
Με στόχο την ανταπόκριση σ΄ αυτές τις προτεραιότητες η Κύπρος πρέπει να επικεντρώσει την υποστήριξη της στις πιο κάτω δράσεις:

- Προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών και φιλικών πρακτικών για τα ζώα: Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από τους παραγωγούς να πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα. Από την άλλη, οι γεωργοί θα πρέπει να αμείβονται επιπρόσθετα για δράσεις πέραν των υποχρεωτικών προτύπων ειδικότερα όταν αυτές εστιάζονται σε ορισμένες πηγές όπως το νερό και το έδαφος. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο επιβάλουν την επικέντρωση σε τέτοιου είδους δράσεις.
- Διατήρηση του καλλιεργήσιμου τοπίου: Μεγάλο μέρος της αξίας του αγροτικού περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της γεωργίας. Η διατήρηση του γεωργικού τοπίου αποτελεί μέρος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και συντελεί σημαντικά στην συνολική ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την Κύπρο λόγω της σημαντικής μείωσης της καλλιεργούμενης έκτασης.
- Περιορισμός κλιματολογικών αλλαγών: Η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υλικών με τις θετικές συνέπειες κυρίως για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στο τομέα αυτό θα στηριχθούν προσπάθειες ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Κύπρου.
- Ενίσχυση της συνεισφοράς της βιολογικής γεωργίας: Η βιολογική γεωργία συμβάλει στην αειφορική γεωργία και θα συνεχιστεί η στήριξη της.
- Ενθάρρυνση περιβαλλοντικών / οικονομικών πρωτοβουλιών: Η προώθηση περιβαλλοντικών προϊόντων, ειδικότερα μέσω αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ξεχωριστής ταυτότητας των αγροτικών περιοχών και των προϊόντων τους, και αύξηση των ευκαιριών για δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας. Γι΄ αυτό η παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων είναι μέρος των βασικών μας στοχεύσεων.
- Προώθηση χωροταξικής ισορροπίας: Η μακροχρόνια χωροταξική ισορροπία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών αποτελεί σημαντικό στόχο. Τα μέτρα διαχείρισης της γης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα του Προγράμματος αναμένεται να συνεισφέρουν στην χωρική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας και στην εδαφική συνοχή.

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης (τουλάχιστον 10% των συνολικών πιστώσεων)

Η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές πρέπει να εστιάζεται με κυρίαρχο στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Τα μέτρα του άξονα 3 στοχεύουν στην αύξηση της δυναμικότητας, την απόκτηση ικανοτήτων, την οργάνωση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και την διασφάλιση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για τις επόμενες γενεές όπως επίσης στην προώθηση της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας και στην ικανοποίηση των αναγκών των νέων και των γυναικών.
Με στόχο την ανταπόκριση σ΄ αυτές τις προτεραιότητες η Κύπρος θα επικεντρώσει την υποστήριξη της στις πιο κάτω δράσεις:


- Αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στην ευρύτερη αγροτική οικονομία: Η διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την εργασία στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει σε μια καλύτερη χωροταξική, οικονομική και κοινωνική ισορροπία. Η διαφοροποίηση αφορά τόσο γεωργικές όσο και μη γεωργικές δραστηριότητες.
- Ενθάρρυνση της συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας: Θα προωθηθούν μέτρα, μέσω τοπικών πρωτοβουλιών, για να αναπτυχθούν δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες εργοδότησης των γυναικών της υπαίθρου, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη υποδομής για φροντίδα των παιδιών σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη.
- Ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων: Η προώθηση παραδοσιακών χειροτεχνικών δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας ειδικά όταν συνδυάζεται με την αγορά εξοπλισμού, και την απαραίτητη εκπαίδευση. Γι΄ αυτό και θα υποστηριχθεί.
- Εκπαίδευση νέων σε παραδοσιακές αγροτικές επιδεξιότητες: Επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση των νέων σε παραδοσιακές επιδεξιότητες με απώτερο σκοπό τη ζήτηση για τουρισμό, ψυχαγωγία, την προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών και τη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
- Ενθάρρυνση της απορρόφησης και διάχυσης της τεχνολογίας ICT: Η είσοδος των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την διαφοροποίηση και την τοπική ανάπτυξη. Οι δυνατότητες και οι μορφές υλοποίησης τέτοιων δράσεων θα προωθηθούν μέσω του Σχεδίου.
- Ανάπτυξη της καινοτομικής χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Συμβάλει τόσο στην εξεύρεση νέων διεξόδων για τα γεωργικά και δασικά προϊόντα, όσο και στην ανάπτυξη των τοπικών υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.
- Ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού: Μέσα στις προτεραιότητες μας είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης στην ύπαιθρο με τη χρήση και των πολυμέσων.
- Αναβάθμιση των τοπικών υποδομών: Σε απόλυτη συνέργια και συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά ταμεία θα βελτιωθούν οι τοπικές υποδομές. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε εργασία και ανάπτυξη θα πρέπει οι σημαντικές επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία να συνδέονται με μικρότερης κλίμακας επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εμπλεκόμενες αρχές θα καταρτίσουν ειδικά μέτρα για το σκοπό αυτό.

4. Δημιουργία αυτοδύναμων τοπικών δυνατοτήτων για εργασία και διαφοροποίηση (Leader)
(τουλάχιστον 5% των συνολικών πιστώσεων)

Οι διαθέσιμες πιστώσεις του άξονα προτεραιότητας 4 (Leader) θα συνεισφέρουν στις προτεραιότητες του πρώτου, του δεύτερου και ειδικότερα του τρίτου άξονα. Θα συμβάλουν επίσης σημαντικά στην προτεραιότητα για βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητικότητας του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Μέσα από ολοκληρωμένες τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές μπορούν να συνδυαστούν όλες οι προαναφερθείσες προτεραιότητες.
Με στόχο την ανταπόκριση σ΄ αυτές τις προτεραιότητες η Κύπρος θα επικεντρώσει την υποστήριξη της στις πιο κάτω δράσεις:

- Δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων συνεργασίας: Η εμψύχωση και η προώθηση της απόκτησης ικανοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην κινητικότητα των τοπικών δυνατοτήτων συνεργασίας.
- Προώθηση ιδιωτικών – δημόσιων εταιρικών σχέσεων: Η προσέγγιση Leader διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αγροτική ανάπτυξη και φέρνει κοντά ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
- Προώθηση συνεργασίας και καινοτομίας: Τοπικές πρωτοβουλίες συνεργασίας φέρνουν τους ανθρώπους κοντά σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις, ενθαρρύνουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
- Κινητοποίηση των τοπικών φορέων για ανάπτυξη πρωτοβουλιών για προγραμματισμό εκ των κάτω προς τα άνω: Το Leader μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια καινοτόμων προσεγγίσεων που να ενώνουν την γεωργία, την δασοκομία και την τοπική οικονομία και κατ΄ επέκταση στην διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και την ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.


ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς