Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Tαξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και ΠροβάτωνΤο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα πιο κάτω προσχέδια Νόμου, Κανονισμών και Διαταγμάτων:

 Ο περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων Νόμος του 2018 (έγγραφο Αρ. 1),
 Οι περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2018 (έγγραφο Αρ. 2),
 Το περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Προϋποθέσεις για Χορήγηση Αδειών και Εγκρίσεων) Διάταγμα του 2018 (έγγραφο Αρ. 3),
 Το περί Ενωσιακών Κλιμάκων για την Ταξινόμηση των Σφαγίων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων (Υιοθέτηση Προνοιών Κοινοτικών Αποφάσεων) Διάταγμα του 2018 (έγγραφο Αρ. 4).

Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η μείωση του αυξημένου διοικητικού φόρτου της δημόσιας υπηρεσίας και των διοικουμένων και αριθμού πολύπλοκων διαδικασιών και προνοιών που προβλέπονταν από την υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και η εναρμόνιση με τους νέους κοινοτικούς Κανονισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2018.
Τα σχετικά προσχέδια είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας για αποστολή τυχόν απόψεων/σχολίων μέχρι τις 8/6/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgeorgiades@da.moa.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22408679.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων