Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Καταβολή Άμεσων Κρατικών Ενισχύσεων στους Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους για το έτος 1.5.2007 – 30.4.2008
- 23/05/2008 - 23/05/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 2 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2008 θα δέχεται αιτήσεις από Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους για καταβολή Κρατικής Ενίσχυσης για το έτος 1.5.2007- 30.4.2008, στη βάση της συμμόρφωσής τους με τα ΠΡΟΤΥΠΑ Ευημερίας των Χοίρων/Πτηνών.

Έντυπα αιτήσεων (Τ.Γ. 575 για τους Χοιροτρόφους και Τ.Γ. 576 για τους Πτηνοτρόφους) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και αφού τα συμπληρώσουν κατάλληλα, να τα υποβάλουν στο ίδιο Επαρχιακό Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2008. Εκπρόθεσμες, από τις 18/6/2008 μέχρι τις 26/6/2008 αιτήσεις, θα τυγχάνουν μειωμένης κατά 20% επιδότησης, ενώ εκπρόθεσμες πέραν της 26ης Ιουνίου θα απορρίπτονται.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη Συνθήκη Ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. και με σκοπό την αντιστάθμιση της επιδότησης των κτηνοτρόφων λόγω της άρσης της επιδότησης των κτηνοτροφικών σιτηρών, η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε το δικαίωμα καταβολής στους κτηνοτρόφους κρατικής στήριξης για 5 χρόνια με σταδιακή μείωση της κατ’ έτος μέχρι πλήρους κατάργησης της το 2009.

Στα πλαίσια αυτά, θα καταβληθεί στους Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους κρατική στήριξη στη βάση της συμμόρφωσης των εκτροφών τους με τα Πρότυπα Ευημερίας των ζώων/πτηνών.

Για τους χοιροτρόφους, η στήριξη για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £40 (€68.34), £30(€51.26), £20 (€34.17), £10 (€17.09), £5 (€8.54) ανά χοιρομητέρα, νοουμένου ότι ο χοιροτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των χοίρων πάχυνσης.

Για τους πτηνοτρόφους, η στήριξη για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £500 (€854.30), £400 (€683.44), £300 (€512.58), £200 (€341.72) και £100 (€170.86) ανά 1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής ή αναπαραγωγής και σε £100 (€170.86), £80 (€136.69), £60 (€102.52), £40 (€68.34), £15 (€25.63) ανά 1000 κοτόπουλα, πάπιες, γαλοπούλες, νοουμένου ότι ο πτηνοτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των πτηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι/βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα Ευημερίας θα γίνουν από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και η τελική πληρωμή από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.23 Μαΐου 2008
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ