Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2011-2013 για το έτος 2012 - 05/06/2012


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2011-2013 για το έτος 2012, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 1234/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 70.642, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2010.

Σημειώνεται ότι το έτος 2012, είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2012.

Αναλυτικά, οι δαπάνες για το έτος 2012 καθορίζονται ως εξής:

ΕΤΟΣ
Κοινοτική Δαπάνη

(Συμμετοχή 50%)
Εθνική Δαπάνη

(Συμμετοχή 50%)
Συνολική Δαπάνη

(100 %)
2012
€ 116.500
€ 116.500
€ 233.000

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και σε ποσοστό 50% από εθνικούς πόρους. Οι συνολικές δαπάνες (επιδοτήσεις) για την τριετία 2011-2013 ανέρχονται σε
€699.000.

Η υποβολή των αιτήσεων για τις Δράσεις Α1β, Α1γ, Γ και Ε του Προγράμματος για το έτος 2012 θα γίνεται ως ακολούθως:

ΔράσηΠερίοδος Παραλαβής Αιτήσεων
    Α1β, Α1γ
Εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας εκπαίδευσης
    Γ, Ε
Μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2012


Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο