Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Η Ολοκλήρωση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 - 04/12/2008

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Λειτουργός Γεωργίας
στο Τμήμα Γεωργίας
Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006 αποτέλεσε το βασικότερο εργαλείο άσκησης Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Ως ένα από τα μέσα εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας, εγκαινίασε ένα πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα εγχείρημα με πολλαπλή στοχοθέτηση σε πολλά επίπεδα.

Το Σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή στις 6 Ιουλίου 2004, αμέσως μετά την επίσημη έγκρισή του από το Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ε.Ε. Η ολοκλήρωση του, που συμπίπτει με το τέλος του 2008, οριοθετεί το τέλος μιας μεταβατικής περιόδου εναρμόνισης του αγροτικού κόσμου με τις νέες συνθήκες που επέφερε η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την απαρχή μιας νέας εποχής όπου η αγροτική ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των δασών και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Έχοντας ως κατευθυντήριες γραμμές πλεύσης τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σχέδιο ετοιμάστηκε με τρόπο που να επικεντρώνεται στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής γεωργίας και κτηνοτροφίας στοχεύοντας κυρίως στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και στην προστασία των δασικών πόρων.

Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα €180,4 εκ.
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου συγχρηματοδοτείτο από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με €74,8 εκ. και από την Κυπριακή Δημοκρατία με €69,08 εκ. Ταυτόχρονα, με το Σχέδιο εγκρίθηκαν άλλα €14,2 εκ. υπό μορφή Κρατικών Ενισχύσεων. Η αθρόα συμμετοχή του αγροτικού κόσμου, κυρίως στα επενδυτικά Μέτρα και η υπερκάλυψη των διαθέσιμων πόρων, ώθησε τις Αρχές να ζητήσουν και να επιτύχουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω ενίσχυση του Σχεδίου με άλλα €22,3 εκ. από κρατικούς πόρους. Συνολικά η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 ανήλθε στα €180,4 εκ.

Η μερίδα του λέοντος από τους διαθέσιμους πόρους διαμοιράστηκε σχεδόν εξίσου στον Άξονα 1 του Σχεδίου που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στον Άξονα 2 που στόχευε στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Μέσω των προαναφερθέντων Αξόνων 1 και 2, διατέθηκαν €80,8 εκ. και €94,4 εκ. αντίστοιχα. Για την προστασία την ανάπτυξη και την αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων παραχωρήθηκαν μέσω του Άξονα 3 €4,7 εκ. Ο Άξονας 4 διέθεσε περίπου €1 εκ. για τεχνική υποστήριξη του Σχεδίου και παρακολούθηση του.

Άξονας 1: Τα περισσότερα από τα Μέτρα που εντάσσονταν στον εν λόγω Άξονα ήταν επενδυτικά. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για το Μέτρο 1.1 “Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” μέσω του οποίου διατέθηκαν μέχρι στιγμής €42,2 εκ. (€30,4 εκ. από τους Πόρους του ΣΑΑ και €11,8 εκ. από Κρατικούς Πόρους) ενώ άλλα €1,7 εκ. υπολογίζεται να δοθούν μέχρι το τέλος του έτους. Το Μέτρο μονοπώλησε σχεδόν το ενδιαφέρον των αγροτών αφού συγκέντρωσε το 85% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Άξονα 1. Τον Άξονα συμπλήρωναν Μέτρα για προώθηση της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω των οποίων θα διατεθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008 περίπου €32,4 εκ.

Άξονας 2: Πολύ ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου στα “Αγροπεριβαλλοντικά” Μέτρα 2.2 και 2.3, αφού οι αιτήσεις για συμμετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αρχών και παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός των Μέτρων αυτών (περίπου €30,5 εκ.) με πέραν των €10 εκ. επιπλέον από κρατικούς πόρους. Επίσης, για την τριετία 2004 -2006 διατέθηκαν περίπου €30 εκ. μέσω του Μέτρου 2.6 “Παροχή εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές” το οποίο προωθούσε, ανάμεσα σε άλλα, τη διασφάλιση της συνέχισης της χρησιμοποίησης της γεωργικής γης και τη διατήρηση μιας βιώσιμης αγροτικής κοινότητας. Τέλος, το Μέτρο 2.1 αποτέλεσε αρωγό στην προσπάθεια των αγροτών να εναρμονίσουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και τις μεθόδους παραγωγής με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοχετεύοντας στους ενδιαφερόμενους υπό μορφή ενισχύσεων, πέραν των €12 εκ.

Άξονας 3: Επίκεντρο των Μέτρων του Άξονα 3 αποτέλεσαν τα δάση που αποτελούν ένα από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους του νησιού μας. Η συμμετέχοντες στα Μέτρα αυτά επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια προστασίας των δασών και αναδάσωσης καμένων περιοχών, αλλά και τη δάσωση μη γεωργικής γης.

Άξονας 4: Ο Άξονας 4 προώθησε την έναρξη της εφαρμογής πρωτοβουλιών Leader με την παροχή ενισχύσεων σε τέσσερις Αναπτυξιακές Ομάδες ώστε να στελεχωθούν και να ετοιμάσουν σχέδια τοπικής δράσης, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013. Μέσω του Άξονα αυτού διατέθηκαν περίπου €960.000.

Η ένταξη του νησιού μας στην Ε.Ε και στην ενιαία αγορά αύξησε τον ανταγωνισμό, προσθέτοντας ακόμα ένα εμπόδιο στην αντιμετώπιση των πολλών διαρθρωτικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα στην Κύπρο. Η εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 έδωσε στον αγροτικό κόσμο τη δυνατότητα να περιορίσει εν μέρει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει και την ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, προώθησε την αρμονική συνύπαρξη της γεωργοκτηνοτροφικής απασχόλησης με το περιβάλλον και την αναβάθμιση των δασικών πόρων. Παρόλο που το μέγεθος της απήχηση των παρεμβάσεων δεν είναι άμεσα μετρήσιμο και μολονότι τα απτά αποτελέσματα του Σχεδίου πιθανόν να εμφανιστούν σε κατοπινό στάδιο, εντούτοις η απορρόφηση πέραν του 99% των κοινοτικών κονδυλίων και η στοχευμένη διοχέτευση περίπου €180 εκ. προς την επίλυση μέρους των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων δίνει μια νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα και ήδη καθιστά το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006 ως επιτυχημένο.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς