Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Τύπου-Θέμα: Λήψη αυστηρότερων μέτρων όσον αφορά την εμπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου - 13/12/2016 12:34:39 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους (Αμπελουργούς, Οινοποιούς, Φυτωριούχους, κα) ότι οι συζητήσεις σε Κοινοτικό επίπεδο για την τροποποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, του Συμβουλίου της 8ης Μαϊου, 2000, η οποία αφορά «τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα επιβλαβών για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση η οποία μας έχει πρόσφατα κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ψήφιση και δημοσίευση της υπό αναφορά τροποποιητικής Οδηγίας αναμένεται να γίνει εντός του 2017.

Με την τροποποίηση της Οδηγίας αυτής, η διακίνηση στην Κυπριακή Δημοκρατία πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου, θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ από περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί ως προστατευόμενες περιοχές στον επιβλαβή οργανισμό, Φυλλοξήρα της αμπέλου (Dactulosphaira vitifoliae).

Στο παρόν στάδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μοναδικό κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει αναγνωριστεί ως προστατευόμενη περιοχή για τη Φυλλοξήρα.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι ήδη η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου από Τρίτες Χώρες απαγορεύεται, με τη δημοσίευση της τροποποιητικής Οδηγίας, θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, με τη ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθεσίας και την άμεση ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, το Τμήμα Γεωργίας θα προβαίνει σε δέσμευση και καταστροφή του πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου το οποίο θα εισέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο παρόν στάδιο και μέχρι να τεθεί σε ισχύ η υπό αναφορά απαγόρευση, οποιαδήποτε διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στο Τμήμα Γεωργίας και θα υποβάλλεται στη μέθοδο θερμοθεραπείας, στο Σημείο εισόδου στο Λιμάνι Λεμεσού.

Το Τμήμα Γεωργίας θα σας κρατεί ενήμερους για όλες τις εξελίξεις επί του θέματος.ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δεκέμβριος 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ 05122016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 267,82Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς